Krokoms kommun strider för station i Nälden

Nälde i Krokoms kommun. Foto: projekt Mittstråket

Den planerade stationen i Nälden, Krokoms kommun som var tänkt att finnas på plats 2019 hinner inte byggas inom EU- projektet Mittstråket. Men hela planläggningsprocessen med järnvägsplan kommer att slutföras senast 2019. Järnvägsplanen ska bland annat fastställa placering av perrongen. Det framgår av ett pressutskick från projekt Mittstråket.

Trafikverket fortsätter arbetet med ett tågstopp i Nälden och inleder nu arbetet med en formell järnvägsplan. För att vinna tillbaka den förlorade restid som ett tågstopp innebär, åtgärdas ytterligare plankorsningar och järnvägsövergångar i Jämtlands län, alla inom ramen för samverkansprojektet Mittstråket.

Ett tågstopp i Nälden kommer att innebära längre restider för både de tåg som stannar och de tåg som passerar. För att förbereda för tågstoppet kommer ytterligare plankorsningar att åtgärdas, parallellt med järnvägsplaneringen för tågstoppet, för att hämta igen framtida förlorad restid. Projekt Mittstråket ger goda förutsättningar för både finansiering och byggnation av tågstopp Nälden i framtiden.

- Det är trist att efter den utredning som gjorts behöva konstatera att vi inte hinner med att bygga tågstopp Nälden i projektet. Däremot ser jag det som positivt att vi kan använda medlen i projektet till att åtgärda ytterligare plankorsningar för att korta restiderna på järnvägen och öka säkerheten för trafikanterna. På Mittbanan mellan Sundsvall och Storlien finns idag så många som 298 stycken plankorsningar, det är nästan en plankorsning varje kilometer, säger Daniel Gustafsson, styrgruppens ordförande Mittstråket.

Ett tågstopp i Nälden skulle både ge väsentligt förbättrade möjligheter till arbetspendling för Näldenborna med snabba regionaltåg och för boende längre västerut i Krokoms och Åre kommuner som skulle få kortare restider med buss.

- Investeringen är högt prioriterad för Krokoms kommun och därför väljer vi nu att dra tillbaka delar av vår medfinansiering på två miljoner kronor till projekt Mittstråket. Detta för att i framtiden kunna använda de medlen som medfinansiering till själva byggnationen av stationen. För att säkra hela finansieringen vill vi att tågstopp Nälden prioriteras och tas med i den nationella transportplanen, säger Cristine Persson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Krokoms kommun.

För att kompensera den totala projektbudgeten för projekt Mittstråket har Trafikverket beslutat att öka sin medfinansiering med motsvarande belopp som Krokoms kommun drog tillbaka. Trafikverkets ökade medfinansiering kommer användas till att åtgärda ytterligare plankorsningar i Jämtlands län.

Projekt Mittstråket
För att skapa mer långsiktiga förbättringsåtgärder i hela Mittstråket Sundsvall - Storlien samverkar sex kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget och Länsstyrelsen i Västernorrland och Trafikverket – med stöd av EU i projekt Mittstråket. Projektet bygger små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg och gör utredningar och analyser för stråkets utveckling.