”Stärkt Skånebana binder samman Skåne”

Hässleholm central i norra Skåne. Foto: SJ

Region Skåne och kommunerna i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp, Hässleholm och Kristianstad har nu enats i en gemensam överenskommelse för att utveckla Skånebanan och orterna längs sträckan.

Skånebanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår där både gods- och persontåg trängs. Långa restider tillsammans med kapacitetsbrist och hög störningskänslighet förhindrar banan från att utgöra den högklassiga förbindelse som behövs för att integrera Skånes två stora funktionella arbetsmarknadsregioner. Lösningen är en utbyggnad av Skånebanan - så att fler kan hitta jobb och bostad, och att näringslivet kan fortsätta växa starkt och hållbart.

- En utbyggd Skånebana bidrar till en bättre matchning av arbetskraft och ökat bostadsbyggande. De positiva effekterna av investeringar i Skånebanan kommer på så sätt att komma många till del och bli samhällsekonomiskt lönsam, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

För att tillvarata tillväxtpotentialen med nationella infrastruktursatsningar krävs även satsningar på lokal och regional nivå. Med ”En stärkt Skånebana binder samman Skåne” vill Region Skåne och kommunerna lyfta fram viktiga satsningar som behövs för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela stråket. Skånebanas utbyggnad är central för en sammankopplad skånsk arbetsmarknad och företagens kompetensförsörjning, men även för att försörja Skåne, och hela Sverige, med godstransporter. Överenskommelsen innebär att parterna står enade kring att investeringar i Skånebanan kommer igång så fort som möjligt. Den är en gemensam målbild och utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla banan och orterna längs sträckan.

- Det är viktigt för Skånes utveckling att få en väsentligt förkortad restid mellan Kristianstad och Helsingborg tillsammans med en utökad kapacitet på sträckan. På så vis ger det möjlighet att köra fler tåg och tätare avgångar, vilket skapar nya möjligheter för pendling till arbete och studier, säger Therese Andersson, enhetschef samhällsplanering i Region Skåne.

 

Överenskommelsen lyfter följande punkter:
* Skånebanan måste byggas ut till dubbelspår för att uppnå robusthet, kraftigt minskad restid mellan tillväxtmotorerna samt ökad kapacitet för fler tåg.
* Investeringar för en stärkt Skånebana ska prioriteras i kommande nationella transportinfrastrukturplaner.
* Regional och kommunal planering ska tillvarata möjligheterna med en utvecklad Skånebana.
* Trafikeringen på Skånebanan ska utvecklas och förbättras.
* Negativa effekter av en utbyggnad ska minimeras