Sista etappen av nya Svelandsbanan öppnar sommaren 2018

Ett nytt resecentrum i Strängnäs invigs hösten 2017. Resecentrumet placeras över spåret med rulltrappor och hissar ner till mitt
Utbyggnaden till dubbelspår mellan Strängnäs och Härad är den sista åtgärden i ”kraftsamling Mälardalen” som gjorts för att öka
Per Ahlénius, projektledare på Trafikverket. Foto: Trafikverket

Senare i år sker en viktig milstolpe i dubbelspårsprojektet Strängnäs-Härad, då hela den nya tågtunneln, som nu drivs ut under sörmländska Strängnäs, kan se dagens ljus. Det aktuella dubbelspåret, som invigs sommaren 2018, kommer att utöka kapaciteten på hela Svealandsbanan och skapa effektivare tågförbindelser mellan Eskilstuna och Stockholm. 

Det var under tidigt 1990-tal som dåvarande Banverket insåg att det fanns ett allt större behov av en ny järnväg söder om Mälaren för att möta upp en kraftigt ökad pendlingstrafik till och från den svenska huvudstaden.

1997 stod så Svelandsbanan klar, som då ersatte den gamla järnvägen mellan Eskilstuna och Södertälje. Banan byggdes i huvudsak enkelspårig, med inlagda dubbel- och mötesspår, en underskattning som tyvärr snart skulle visa sig ge upphov till kapacitetsproblem.

”Kraftsamling Mälardalen”Huvudstadsregionen har nämligen sedan den nya järnvägen öppnades för trafik 1997, växt i rekordfart, långt över alla prognoser, men även befolkningstrycket och pendlarbehovet i hela Mälardalsregionen har hållit samma höga takt.Svelandsbanan byggdes för entimmestrafik, men det stora pendlingstrycket har krävt extratåg, vilket resulterat i problem med förseningar. Det är ett viktigt skäl som legat till grund för Trafikverkets järnvägssatsning ”Kraftsamling Mälardalen” vars huvudsyfte just har varit att stärka kapaciteten på hela Svelandsbanan.  - Sträckan Strängnäs-Härad är den sista etappen i projekt ”Kraftsamling Mälardalen”, där vi bygger 8,5 kilometer nytt spår intill det befintliga spåret, säger Per Ahlénius, projektledare på Trafikverket.

När flaskhalsen i Strängnäs är bortbyggd kommer Svelandsbanan att få både högre kapacitet och punktlighet, vilket i sin tur möjliggör halvtimmestrafik mellan Eskilstuna och Stockholm. Detta blir möjligt också tack vare Citybanan, pendeltågstunneln genom Stockholm, som öppnar sommaren 2017 och som frigör extra kapacitet för regional- och fjärrtågen till och från huvudstaden. Dock är det till syvende och sist den regionala kollektivtrafikmyndigheten MÄLAB som avgör med vilken frekvens tågen ska avgå.   

Ny tågtunnel under SträngnäsEn central del i nämnda dubbelspårprojekt är bygget av en ny järnvägstunnel, som utgår från centrala Strängnäs och som löper knappt 3 kilometer i västlig riktning mot Härad. - Den nya tunneln löper parallellt med den nu befintliga, men är cirka en kilometer längre, säger Ahlénius och fortsätter berätta om den händelse om nyligen markerade en viktig milstolpe i projektet: - I mitten av september skedde ett genomslag i den västra tunnelmynningen och nu inväntar vi det sista genomslaget i öster, mot Strängnäs station. I slutet av detta år väntas hela tunneln vara utdriven och därefter påbörjas kanalisation och makadamarbeten i tunneln. Parallellt kommer man även passa på att byta ut all inredning och kablage i den befintliga tågtunneln.

Järnvägsbroar och bullerskydd I dubbelspårsbygget ingår också byggandet av sex nya järnvägsbroar, varav de två längsta löper över Europaväg 20 respektive Lundadalen. Därtill ingår ett ”bullerskyddspaket”, där alla berörda fastigheter längs järnvägen får nödvändigt bullerskydd finansierade av Trafikverket.

Resecentrum i SträngnäsEn annan viktig del i dubbelspårsprojektet Strängnäs-Härad är uppförandet av helt nytt resecentrum i Strängnäs, ett arbete som också det pågår för fullt i en separat entreprenad, där NCC är huvudentreprenör. Det nya resecentrumet, som ska stå klart oktober 2017, placeras centralt över dubbelspåret, där rulltrappor och hissar leder ner till mittplattformen. I direkt anslutning till stationsbyggnaden uppförs ett busstorg, vilket ska möjliggöra smidiga byten mellan trafikslagen. Det nya resecentrumet banar också väg för en stadsutveckling i centrala Strängnäs, dels genom att binda samman stadens delar vardera sida järnvägen, dels genom att öppna upp citykärnan för nya ytor, då den tidigare dominerande bilparkeringen vid stationen flyttas ner i ett underjordiskt garage som byggs i direkt anslutning till resecentrumet.

Fakta: Dubbelspår Strängnäs-Härad• Nytt spår, 8,5 km, vid det befintliga spåret • Ny tunnel, 2,9 km• Två tunnelportaler i betong • Två nya vägbroar, bland annat för Södertäljevägen • Sex nya järnvägsbroar – de två längsta är bron över E20 och bron över Lundadalen • Nytt resecentrum över spåren, med entré från Södertäljevägen/Långberget och Långbergsgatan samt från öster • Underjordiskt parkeringsgarage, med cirka 130 bilplatser och 50 cykelparkeringar. • Trafikverket planerar att inviga Strängnäs nya resecentrum hösten 2017• Dubbelspåret blir helt klart sommaren 2018• Totalkostnad: 1,9 miljarder kronor Källa: Trafikverket