Fortsatta tester i Västmetron

Västmetron löper mellan Helsingfors och den västra grannstaden Esbo. Karta: Länsimetro

Samprovdrifttesterna för Aalto-universitetets station har avslutats. Brandtester har utförts på nytt för att säkerställa systemens samfunktion. En bedömning av när metrotrafiken kör igång kan göras först när samprovdrifter har utförts på tre stationer. Det skriver projektorganisationen för Helsingfors utbyggda Metrosystem, Länsimetro, den nya tunnelbanan som ska knyta ihop Finlands huvudstad med sin västra grannstad Esbo. Det är just utfallet i testerna som avgör när Västmetron kan öppna för trafik.

Vid samprovdrift testas hur olika system fungerar – bland annat fastighetsövervakning, säkerhetsautomatik, elmatningsövervakning, passerkontroll, brandsläckningssystem, reservkraft och rökfläktar – i olika undantagssituationer och hur systemen återgår till normalläge efter undantagssituationerna. Testerna görs på alla åtta stationer och på banlinjen.

Också de sista samprovdrifttesterna genomfördes med godkänt betyg förra veckan. På Aalto-universitetets station testades kort och långt elavbrott, eldsvåda på plattformen och banan och beredskap för översvämning.

– Den första samprovdriften har nu genomförts med lyckat resultat. Erfarenheterna från Aalto-universitetets station kommer att utnyttjas på de andra stationerna. Den här veckan säkerställs de enskilda systemens funktion före samprovdrift på Hagalunds och Kägeluddens stationer, säger verkställande direktör Matti Kokkinen på Länsimetro Oy.

I samprovdriften deltar leverantörerna av de olika systemen, entreprenörerna, HST och vid behov även räddningsmyndigheterna. Situationen övervakas på plats samt på HST:s metroövervakningscentral i Hertonäs med uppgift att övervaka metrons funktion och trafik. Samprovdrifttester kan samtidigt utföras på två stationer.

. Tidpunkten för när trafiken kan börja preciseras efter samprovdrift av tre stationer, konstaterar Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo.

Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HST granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem r fungerar som de ska. HRT beslutar när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.