Nätverket Höghastighetsbanan ställer sig bakom etappvis utbyggnad

Regeringen ställer sig bakom en etappvis utbyggnad av höghastighetsbanan vilket är helt i linje med det förslag som presenterats av Nätverket Höghastighetsbanan, som samlar en lång rad kommuner i södra Sverige.

I propositionen avsätts 622,5 miljarder för perioden 2018-2019 varav cirka hälften ska gå till nyinvestering i nya banor i landet som helhet. Inom detta ryms Ostlänken mellan Järna-Linköping som också är den första etappen av höghastighetsbanan. Vilka övriga etapper är och när dessa ska byggas ska den kommande åtgärdsplaneringen specificera. I de anslag som regeringen avsatt för järnvägsunderhåll och nyinvesteringar ryms inte hela systemet. Infrastrukturminister Anna Johansson ser därför en fortsatt utbyggnad av höghastighetsbanan även efter 2029. Hon bedömer förutsättningarna för en partiövergripande överenskommelse i frågan som goda.

- Regeringen vill se en etappvis utbyggnad och vi har ett konkret förslag på hur detta ska lösas, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö

Nätverket Höghastighetsbanans förslag grundar sig på en etappvis utbyggnad där varje etapp ger effekt direkt samtidigt som det är en pusselbit i ett framtida sammanhängande höghastighetsbanesystem. Då Ostlänken och sträckan Lund-Hässleholm har störst kapacitetsproblem måste de åtgärdas först. Därefter kan en höghastighetsbana byggas ut etappvis mellan Hässleholm-Älmhult-Växjö till Aneby eller Jönköping. Successivt ökas Södra stambanans kapacitet och förutsättningarna för regional arbetspendling ökar.

- Södra stambanan är idag hårt belastad. I vårt förslag visar vi vilka överflyttningseffekter som en höghastighetsbana ger och hur stambanans kapacitet för mer spårburen godstrafik ökar, säger Ingemar Almkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun.

Redan på tisdag 11/10 kommer Nätverket Höghastighetsbanan att träffa Trafikverket generaldirektör Lena Erixon och presentera förslaget.

- En uppdelning i etapper gör det möjligt att inrymma hela höghastighetsbanesystemet i kommande investeringsplaner utan att det sker på bekostnad av andra järnvägssatsningar som till exempel en uppgradering av Kust-till kustbanan och Blekinge kustbana, menar Johan Persson (S) och Patrik Hansson, kommunstyrelseordförande i Kalmar och Karlskrona.

Nätverket Höghastighetsbanan består av kommunerna Kalmar, Karlskrona, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta, Älmhult och Hässleholm, samt Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Nätverket har gjort ett gemensamt politiskt avstamp för en östlig sträckning och ställt sig bakom en gemensam avsiktsförklaring.