Norges nya nationella transportplan tar form

Transportminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Øystein Grue

Flera norska transportmyndigheter har tagit fram ett gemensamt underlag för landets nya nationella transportplan för åren 2018-2029. Klimatförändringarna och den förväntade befolkningstillväxten ligger till grund för planen.

Upprätthållna mobilitetsnivåer, befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt förväntas leda till ökade transporter. Men transportmyndigheterna menar att det går att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent fram till 2030 även om transportvolymerna ökar. Det kan ske genom att satsa på tekniker med låga eller inga utsläpp inom alla transportslag, börja använda hållbara biobränslen i stor skala och minska privatbilismen i tätorter.

När det gäller godsstrategier föreslås en strategi som siktar in sig på att föra över gods från vägtransporter till transporter på väg eller hav. Det kan ske genom ökade investeringar i godstrasporter på järnväg bland annat och extra satsningar på underhåll av järnväg, väg och kustinfrastrukturen som länge släpat efter.