Kungsbacka kommun bygger ut Hede station

Visionsvy över nya Hede station. Bild: Ramböll och Abako

Den 15 mars föreslås kommunstyrelsen i Kungsbacka ta beslut om en utbyggnad av Hede station. Utbyggnaden som ska stärka resandet med kollektivtrafiken och utveckla området kring stationen omfattar ett resecentrum med vänthall, en gångbro mellan plattformarna samt bostäder och kontorslokaler. 

Redan 2011 tog kommunstyrelsen i Kungsbacka ett beslut kring en utvecklingsplan fram till år 2020 för Hede station. De första etapperna i utbyggnadsplanen rörde plattformsförlängning samt att utöka antalet pendelparkeringar, vilket genomfördes under 2013. Kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningen för Teknik har nu, i samarbete med ett konsultteam, genomfört en förstudie kring en möjlig användning över stationsområdet.

Den genomförda förstudien berör både den västra och östra sidan av stationsområdet, där de båda sidorna kommer att användas för olika ändamål. För att binda samman de båda sidorna finns det också förslag på att bygga en gångbro mellan plattformarna.

Förstudien har föreslagit att markområdet på den västra sidan ska nyttjas till satsningar för resenärer i kollektivtrafiken. Valet av den västra sidan beror på att den mesta väntetiden tillbringas här, eftersom resandet mot framförallt Göteborg i norr dominerar. Med bussterminal och vänthall på den västra sidan får bussresenärer också kortast gångväg.

– Hede station används av cirka 1000 resenärer dagligen och det är nödvändigt att den rustas upp med mer bekvämlighet och service för resenärerna. Förslaget är därför att samla en bussterminal, vänthall, cykelparkering men också utrymme för kontor och verksamhetslokaler på den västra sidan, säger Catarina Nyberg, kollektivtrafiksstrateg på Kungsbacka kommun.

När det gäller pendelparkering för bil är förslaget att lokalisera den till östra sidan. Genom att samla all parkering på en sida för att undviks onödig trafik då pendlare med bil letar efter parkeringsplats. På den östra sidan planeras också ett parkeringshus och ett hisstorn, som enligt förslaget kommer att placeras i mitten på perrongen. Hisstornen kan ansluta till både gångbron och parkeringshus för att skapa nära gångvägar direkt till plattformen på västra sidan.

I kommunfullmäktiges utvecklingsplan är målsättningen att det också ska finnas drygt 1 000 bilparkeringar reserverade för pendelresenärer. Ytan söder om Tölövägen och öster om spåret kan också användas till ytterligare parkeringsyta och verksamheter.

På den östra sidan möter stationsområdet den framväxande stadsdelen Voxlöv. Arbetet med området sker övergripande tillsammans med projekten Tölö ängar syd och Tölö ängar etapp 3. Området Voxlöv kommer kan komma att rymma uppemot 1 000 bostäder, och kommunens bedömning är att bostadsbyggandet kan starta någon gång innan 2020.

– Genom byggandet av stadsdelen Voxlöv har vi en unik möjlighet att utveckla ett nytt bostadsområde i nordöstra Kungsbacka, där Hede station blir en nyckelfunktion, säger Hasse Andersson, strateg för fysisk planering.