1 700 årsarbetare saknas i järnvägen

Behovet av järnvägstekniker är akut. Foto: Swedtrain

Swedtrain tillsammans med FSJ, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Byggindustrier Östra Skåne skriver på SvD Debatt att regeringen måste ge Trafikverket ett övergripande samordningsansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Inom fem år kommer 1 700 årsarbetare saknas. Ändå finns inget övergripande nationellt ansvar för kompetensförsörjningen.

Hösten 2018 startade fyra samordnare olika järnvägstekniska utbildningar: Totalt erbjöds strax över 100 platser – färre än 10 procent av behovet. Därför föreslår debattörerna ett antal åtgärder som gör transportplanens prioritering av drift och underhåll realistisk bland annat att:

  • Regeringen måste ge Trafikverket ett övergripande samordningsansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Detta ska ske i samverkan med branschen.
  • Det behövs enhetliga nationella utbildningsplaner för järnvägstekniska utbildningar – utifrån fastställda krav för respektive roll, ansvar och arbetsuppgifter.
  • De statligt finansierade utbildningsplatserna för järnvägstekniska yrken måste bli fler och spridas till fler ställen i landet.
  • Genom framtida branschskolor för järnvägstekniska utbildningar skulle kompetensförsörjningen kunna ske på fler orter i landet.

Behovet av en hållbar tillväxt är vår tids ödesfråga. Järnvägen måste ges bästa möjliga förutsättningar för såväl arbetspendling som godstransporter.