Helsingborgs Hamn har ökande godsvolym och stabil utveckling

Ökade godsvolymer och stabilitet inom samtliga segment. Foto: Helsingborgs hamn

Aldrig förr har det transporterats så mycket gods via Helsingborgs Hamn. Godsvolymen steg med över två procent mot föregående år och landar för 2022 på 8,6 miljoner ton. Nettoomsättningen ökade med 13 miljoner från 2021 till 426 miljoner kronor och likaså visar den intermodala-, färje- och kryssningstrafiken en stabil utveckling.

Trots skenande bränslepriser, hög inflation och krig i Europa står sjöfarten sig stabil när det gäller godsleveranser. Dock finns fortsatta störningar kvar i logistikkedjorna och rederiernas scheman.

Containrar och RoRo
Inom containersegmentet såg hamnen en bra stabilitet under större delen av året, trots att Helsingborgs Hamn förlorade ett veckoanlöp i samband med blockaderna mot ryssrelaterade fartyg under första halvan av 2022, samt att importvolymerna påverkades negativt av inflationen under sista kvartalet. Hamnens hanterade TEUs (Transportenheten Twenty-foot Equivalent) sjöledes på 272 000, ligger dock på samma nivå som föregående år. 

Intermodal trafik landledes
Helsingborgs Hamn ser en rejäl ökning med 17 procent på gods som anländer eller lämnar hamnen landledes via järnväg. Den intermodala trafiken har under året varit stadig med en ökad efterfrågan. Ökningen ses som ett resultat av att hitta hållbara och prisvärda transportlösningar, samt de ökade drivmedelspriserna.

- Detta är vi självklart jätteglada över och vi ser möjligheter att öka volymerna via järnväg ytterligare då vi har kapaciteten, kompetensen och infrastrukturen på plats, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Att transportera containergods på järnväg blir allt vanligare, både långväga som pendeln Helsingborg - Boliden och mer kortgående som pendel Helsingborg - Älmhult. Intermodal trafik ökar generellt och i Helsingborgs Hamns kombiterminal ökade antalet med 4000 hanterade TEUs förra året och resulterade i totalt 28 000 TEUs via järnväg.

bild
Året som gått var ett år med både toppar och dalar, och 2023 ser ut att bli utmanande med bland annat minskad köpkraft till följd av en hög inflation globalt. Bild: Helsingborgs hamn

Återhämtning av färjetrafiken och kryssningsanlöp
Efter några tunga pandemiår återhämtar sig färjetrafiken till nivåer pre-covid med ökade volymer i alla kategorier. Lastfordon ökade med en procent, personbilar med över 45 procent och antalet passagerare som tog sig över sundet ökade med 57 procent från strax över fyra miljoner till över sex miljoner passagerare. Helsingborgs Hamn var den hamn i Sverige som hade både flest anlöp, 25 389 och mest passagerare under föregående år.

På grund av oroligheterna mellan Ryssland och Ukraina valde många kryssningsrederier att undvika Östersjön genom att stanna på västkusten. Men även antalet kryssningsanlöp ökade mot föregående år och blev något fler än först planerat. Totalt anlöpte fem lyxkryssare Helsingborgs Hamn samt Ostindiefararen som besökte Helsingborg för första gången under stadens H22 City Expo.

Bulkgodshantering
Omsättningen för bulktrafiken ökade från 23 till 28 miljoner kr under 2022 jämfört med föregående år. En av förklaringarna till ökningen är att energibolaget Öresundskraft ökade sin import av träpellets på grund av situationen på elmarknaden. Med rådande skyhöga elpriser i södra Sverige ökade pelletsanvändningen i Öresundskrafts kraftvärmeverk för produktion av både el och fjärrvärme.

Även volymerna i Spannmålsterminalen ökade från föregående år medan volymerna för mineraloljor i Energihamnen ligger på samma nivå som under 2021.

Med försiktig optimism mot 2023
Containerbrist på grund av pandemin, krig i Europa, stopp i Suezkanalen och hög inflation är alla faktorer som bidragit till de rekordhöga fraktpriser vi sett under en längre period och som medförde en obalans i tillgång och efterfrågan. Under senare delen av 2022 började fraktpriserna gå tillbaka och under 2023 spås mer marknadsmässiga nivåer på fraktpriserna.

- Efter en relativt bra återhämtning inom godsflödena efter pandemin har nu nya utmaningar inom logistiksektorn trätt fram. Drivmedels- och energipriser bidrar till en dyrare produktion och logistikkedja, och inflationen som i många fall leder till minskad efterfrågan slår hårt emot segment inom konsumtionsprodukter, som bland annat hemelektronik som till största del importeras och anländer via svenska hamnar. Helsingborgs Hamn bevakar marknaden och analyserar vad som händer globalt samtidigt som vi internt säkerställer en fortsatt stabil och kostnadseffektiv produktion genom ny teknik, investeringar i moderna energieffektiva maskiner och för en tät dialog med våra kunder om deras behov, avslutar Nicklas Romell.