Avtal om Baltic Rail–bolag

Projektet Rail Baltica avser att knyta samman de baltiska länderna med Central- och Västeuropa. Karta: Rail Baltica

Transportministrarna från Lettland, Litauen och Estland har nyligen undertecknat ett dokument som lägger grunden för ett gemensamt Baltic Rail-bolag. Målet med projektet är att integrera transportinfrastrukturen i Baltikum med Europeiska unionen.

Avtalet betonar några särskilda villkor: äganderätt över järnvägsinfrastrukturen hör till landet på vars territorium den aktuella infrastrukturen finns. Cheferna för tullmyndigheterna i Lettland och Ryssland har också tecknat avtal om samarbete på området för tullkontroll och åtgärder som syftar till att påskynda processen för gränspassage, enligt uppgifter från lettiska staten.

Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 3,7 miljarder euro. Lettlands andel är 1 270 miljoner euro. De faktiska kostnaderna för varje deltagare i projektet kommer att vara beroende av stöd från Bryssel. Det förväntas att EU-stödet kan uppgå till 85%.

Den totala sträckan som omfattas av järnvägsprojektet kommer att nå 728 km (235 km för Lettland). Nästa steg är en detaljerad teknisk inspektion av hela vägen. Själva byggprocessen planeras inledas under 2020 och avslutas under 2024.

 Persontåg kommer att kunna nå hastigheter på upp till 240 km / t. Det antas att en enda resa från Tallinn till den litauisk-polska gränsen bara ska ta fyra timmar. Persontransporter kommer att organiseras varannan timme.

- Invånarna i alla de tre baltiska länderna kommer att gynnas av detta projekt. Det ger dem möjlighet att resa mycket snabbare till alla destinationer i Europa, säger Lettlands transportminister Anrijs Matiss.

- Det här transportleden kommer att bli en bro som kommer att ansluta Baltikum till Europa och kommer att bidra till utvecklingen av samhällsekonomin, fortsätter Matiss.

Det är tänkt att denna nya järnvägslinje kommer att locka en del av godsflödet som idag transporteras med biltransporter. Just nu är de baltiska järnvägssystem integrerade med de av OSS-länderna, men inte i EU. Rail Baltica II förväntas fylla denna infrastrukturlucka.

 

Källa: BNN & Rail Baltica