Rekordmängd tyska godstransporter 2016

De flesta varor i Tyskland forslas med lastbilar. Foto: Wikipedia Common, Mmax.

Inom Tyskland transporteras mer gods än någonsin. De flesta varorna forslas med lastbilar. Däremot minskade de spårbundna godstransporterna markant år 2016.

Inom Tyskland transporteras mer gods än någonsin. De flesta varorna forslas med lastbilar. Däremot minskade de spårbundna godstransporterna markant år 2016.

Tysklands godstransporter på land, till sjöss och i luften ökade, enligt den tyska statistikmyndigheten, med drygt en procent till 4,6 miljarder ton, vilket är ett nytt rekord.

Det växande antalet gods hanteras alltmer på landets trafikleder. Vägtransporterna ökade ifjol med 1,5 procent till 3,6 miljarder ton.

Transportvolymen på järnvägen sjönk däremot med 1,6 procent till 361 miljoner ton, bara en knapp tiondel av vägtransporterna. Insjötrafiken (kanaltrafik) transporterade 220 miljoner ton (en minskning med -0,8 procent) varor än för ett år tidigare. Transporter med handelsfartyg, rörledningar och i form av flygfrakt ökade dock något.

Flygfraktvolymen ökade år 2016 med 3,3 procent, vilket är den starkaste tillväxten inom denna sektor. Ändå betraktas 4,5 miljoner ton flygfrakt för 2016 som en förhållandevis låg siffra. Totalt ökade godstrafiken i Tyskland dock för fjärde året i rad.

Kritikerna av de ständigt ökande transportvolymerna som rullar i form av allt tätare och sammanbundna långtradarkonvojer genom transitlandet Tyskland, befarar att stora delar av landsbygden och naturen måste offras för nya autobahn och ”skrymmande” järnvägsnät.

Bayerska CSU, som deltar i Tysklands regering, vill införa vägavgifter för utländska trafikanter, men bromsas av EU-kommissionen som hävdar att en sådan avgift vore orättvis och diskriminerande om den bara kom att gälla bilister från andra EU-stater.

Beträffande transporter och infrastruktur hänvisar den tyska regeringens representanter gärna till de satsningar som har gjorts under 2016. Drygt 73 kilometer järnväg som har byggts från Oberhausen till Emmerich är en viktig delsträcka längs godskorridoren mellan Rotterdam och Genua.

Spåravsnittet har förökats till att omfatta tre spår. 47 broar, nya eller ombyggda har skapats och 55 obevakade plankorsningar har demonterats. Byggkostnaderna uppgår hitintills till 1,5 miljarder euro.