Kollektivtrafiksatsningar nödvändiga för transporteffektivt samhälle

Svensk Kollektivtrafik anser att regeringen måste se till att den nationella planen för transportinfrastrukturen bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle. Arkivbild

Regeringens anslag till järnvägsunderhåll otillräckligt menar Svensk Kollektivtrafik

I budgetpropositionen föreslår regeringen att anslaget till järnvägsunderhåll ska ökas med 1 miljard kronor och att anslagen till trimnings- och miljöåtgärder ska höjas med 500 miljoner kronor under 2022. Det höjda anslaget till järnvägsunderhåll är ett steg i rätt riktning, men mer behövs. Genom mer och bättre järnvägsunderhåll är det möjligt att öka punktligheten och minska förseningarna i tågtrafiken, vilket kommer att leda till ett ökat kollektivtrafikresande.

Det är även positivt att anslaget till trimnings- och miljöåtgärder höjs, men pengarna måste komma fram och göra nytta. För kollektivtrafiken handlar det om åtgärder som minskar restiden för kollektivtrafikresenärerna, ökar kapaciteten så fler kan resa, liksom åtgärder som gör stationer och hållplatser mer attraktiva och funktionella.

Dagens styrmedel och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser genom energieffektivisering och omställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel och eldrift räcker inte för att uppnå klimatmålet för transportsektorn. Långt därifrån.

För att nå målet måste Sverige bli ett mer transporteffektivt samhälle, där trafikarbetet minskar utan att människors tillgänglighet minskas. I praktiken innebär detta att andelen resande med kollektivtrafik, cykel och gång måste öka. En utbyggd och utvecklad kollektivtrafik är med andra ord nödvändig för att klimatmålet för transportsektorn ska vara möjligt att nå. Genom satsningar på kollektivtrafiken är det inte bara möjligt att bibehålla människors tillgänglighet till samhället. Kollektivtrafiken gör det möjligt att förbättra tillgängligheten och låta arbetsmarknadsregionerna växa samtidigt som klimatutsläppen minskas.

En nödvändig del av arbetet för att göra Sverige mer transporteffektivt är att förändra  infrastrukturplaneringen. Trafikverket fick massiv kritik i remissvaren om inriktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen 2022-2033, inte minst från Svensk Kollektivtrafik och flera statliga myndigheter mot att verket anser att klimatmålen ska uppnås med andra åtgärder än genom förändrad transport- och samhällsplanering.

I likhet med Klimatpolitiska rådet anser Svensk Kollektivtrafik att regeringen måste se till att den nationella planen för transportinfrastrukturen bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar.