I Nederländerna och Schweiz utvecklar effektiva system för att följa upp resenärernas och tågens punktlighet

Resenär på nederländsk järnvägsstation. Vissa länder följer upp tågens och resenärernas punktlighet. I exempelvis Nederländerna och Schweiz finns välutvecklade system för det. Foto: Tågoperatören NS

En internationell studie visar att det i Danmark, Nederländerna, Schweiz och Österrike finns nationella mål för punktlighet fastställda av ansvarigt departement i varje land. I Finland finns ett skriftligt mål för förseningar på grund av spårunderhåll.

Med punktlighet avses en försening på högst 2,59 minuter. Den utgår från kundundersökningar som visar att 3 minuter är en gräns för när resenärer upplever en försening. I Sverige har regeringen inte fastställt mål för punktlighet för tåg eller resenärer.

Förslag på åtgärder som kan motverka brister

Mot bakgrund av de brister som avslöjats landar trafikutskottets uppföljning i en rad slutsatser om behov av åtgärder.

Bland annat bör en översyn av ansvarsförhållanden, organisation samt användningen av anslag och intäkter som avser järnvägen övervägas liksom nationella mål för både tågens och resenärernas punktlighet. Styrningen för att uppnå bättre punktlighet för järnvägstrafiken behöver utvecklas.

Det är också önskvärt att ett system för uppföljning och rapportering av resultat i förhållande till målen säkerställs och att det kopplas till vidtagna åtgärder och effekter på punktligheten. Det finns även ett behov av att klarlägga och tydliggöra svenska Trafikverkets myndighetsansvar inom järnvägsområdet samt att granska myndighetens förmåga att genomföra it-projekt.

Regeringens rapportering till svenska riksdagen behöver förbättras, enligt riksdagen Trafikutskott i frågor som är kopplade till punktlighet för järnvägstrafiken.

Källa: Riksdagens Trafikutskott