Finlands kommunikationsministerium vill förbättra tillgänglighetsinformationen kring mobilitetstjänster

Med tillgänglighetsinformation avses till exempel information om hur trafikinfrastrukturen och trafiktjänsten lämpar sig för äldre personer och personer med nedsatt rörlighet, såsom information om hissar i trafikterminaler och om det finns låggolv i tågvagnen eller bussen. Foto: VR

Finlands kommunikationsministerium publicerade nyligen en utredning om hur tillgänglighetsinformationen kring mobilitetstjänster på järnvägen och inom kollektivtrafiken kunde förbättras.

Utredningen inleddes hösten 2020 som en del av åtgärdsprogrammet Digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga 2017–2021.

Enligt utredningen är det i arbetet med att utveckla tillgänglighetsinformation fråga om en omfattande helhet som nära anknyter till utvecklandet av annan reseinformation, såsom tidtabeller och rutter. Centrala frågor som ska lösas gäller fastställandet, framställandet och det tekniska genomförandet av tillgänglighetsinformationen.

Utvecklingen av tillgänglighetsinformationen kräver enligt utredningen en kontinuerlig dialog mellan olika aktörer och slutanvändare samt en ökad medvetenhet i de egna utvecklingsprojekten för trafikinformation och i de företag som tillhandahåller trafiktjänster. Det väsentliga är att integrera tillgänglighetsinformationen i den mer omfattande planeringen och utvecklingen av reseinformation.

I utredningen föreslås att det i anslutning till projektet för ett ekosystem för trafik och transport, som samordnas av trafikstyrningsbolaget Fintraffic, och i anslutning till reseinformationsgruppen ska inrättas en arbetsgrupp som fokuserar på tillgänglighetsinformation. Arbetsgruppen ska ha som mål att säkerställa att användarnas mångahanda behov beaktas i planeringsforum för reseinformation och att se till att tillgänglighetsåtgärder utvecklas som en del av det allmänna utvecklingsarbetet kring reseinformation.

Kommunikationsministeriet utvärderar resultaten av utredningen och fortsätter att utveckla tillgången till och användningen av tillgänglighetsinformation som en del av förvaltningsområdets övriga projekt för utnyttjande av digital information, och som en del av genomförandet av programmet Trafik 12.

Trafik 12 är en riksomfattande parlamentarisk trafiksystemplan för åren 2021–2032. Syftet med programmet är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i hela Finland.