Inte realistiskt att flytta gods från vägar till järnvägar, menar MRF

Transporter längre än 30 mil ses som en undre gräns för omlastningar. Foto: Trafikverket

Att flytta gods från vägar till järnvägar i större skala kommer inte att fungera. Den diskussionen är ett stickspår som försenar det hållbarhetsarbete som pågår inom vägtrafiken, skriver Charlie Magnusson, Motorbranschens Riksförbund, i en replik.

Transportsverige domineras av vägtransporter och den dominansen kommer att öka. Cirka 90 procent av allt personresande sker som vägtrafik. Resten delas mellan mindre transportslag som tåg, flyg, cykel, båt och tunnelbana. Vad gäller gods transporteras 87 procent av allt gods på lastbil. Bara 6 procent av dessa är transporter längre än 30 mil, vilket ofta ses som en undre gräns när dyra omlastningar till och från tåg kan bli möjliga. Flera varugrupper kan dessutom inte transporteras med annat än lastbil på grund av varornas egenskaper och krav på flexibilitet i leveranserna. Till detta kommer att det helt enkelt inte finns järnväg till många företag.

Flera undersökningar av såväl myndigheter som forskare vid VTI visar därför att det inte finns någon potential för överflyttning av betydelse, vare sig till järnväg eller sjöfart. Det är dessutom så att godstrafik på järnväg bara täcker en tredjedel av sina samhällsekonomiska kostnader (Trafikanalys rapport 2020:4) vilket indikerar behov av höjda banavgifter som tvärtom skulle minska transporterna på järnväg om de principer riksdagen bestämt tillämpades.

Därför är regeringens beslut att elektrifiera vägnätet med i första hand godstransporterna i fokus helt riktig. Hållbara godstransporter kan bara skapas genom att utveckla vägtransporterna. Vägtransporter har en överlägsen ekonomisk hållbarhet och med den elektrifieringsstrategi som regeringen nu driver finns goda förutsättningar att även skapa miljömässig hållbarhet. Diskussioner om överflyttning mellan transportslag är ett stickspår som bara kan försena det viktiga och framgångsrika hållbarhetsarbete som pågår på vägtrafikens område. Utsläppen minskar och trafiken blir allt säkrare varje år. Vi stödjer regeringens arbete på detta område fullt ut.