Ny teknologi visar växlarnas skick i realtid

Övervakning av växlarnas skick minskar trafikstörningar. Foto: VR

Växlarna spelar en nyckelroll för att tågtrafiken ska fungera smidigt. De fel som förekommer i växlarna orsakar störningar i trafiken och underhåll av växlar utgör en betydande del av bannätets underhållskostnader. Ett nytt IoT-system där skicket på växlarnas ställdon följs och analyseras i realtid har med framgång testats i Finland. Resultaten man fick i det gemensamma pilotprojektet som utfördes av Trafikledsverket som äger det finländska bannätet, och VR FleetCare som producerar tjänster för spårinfrastruktur, var mycket lovande. 

Sju mätstationer mätte funktionen på 80 växlar vid de viktigaste trafikplatserna på olika håll av bannätet i Finland under piloten för övervakning av växlarnas skick. Målsättningen var att hitta signaler om underhållsbehoven hos växlarna innan man upptäcker avvikelser i växelns funktion eller den orsakar trafikstörningar. Under piloten mättes över 300 000 omläggningar hos växeln, så det fanns en enorm mängd data att analysera.

– Växelns funktion har inte förr övervakats så här systematiskt i Finland så vi är i begynnelsen av den utvecklingen här. Under piloten analyserades mätresultaten och flera upptäckter gjordes, men piloteringstiden var i sin helhet ganska kort för denna verksamhet och arbetet fortsätter ännu, berättar Marko Lehtosaari som är expert inom banunderhåll. I stort sett var piloten mycket lyckad. Under pilotprojektet fortskred samarbetet mellan Trafikledsverket och FleetCare smidigt. Under arbetets gång stötte vi på många nya saker som vi löste flexibelt i samarbete, fortsätter Lehtosaari.

I nuläget baserar sig underhåll av växlar på tidplanerade underhåll och reaktion. Med det system som nu utvecklats kan underhåll optimeras och störningar förutses. Då funktionen hos växeln mäts i realtid, påskyndas också diagnosticeringen och åtgärdandet av störningar. Systemet är utvecklat för en spårmiljö där stora mängder av spårinfrastrukturens ställdon styrs centralt från en plats, exempelvis genom ett ställverk.

– Genom övervakningen av växlarnas skick förbättrar vi användbarheten av kritiska apparater. Detta uppnås då vi får mer information om orsakerna bakom felen och blir bättre på att med hjälp av information rikta åtgärder för underhåll. I bästa fall kan en försämring av funktionsskicket upptäckas i ett så tidigt skede att felet och trafikstörningen som orsakas av felet kan förhindras. Då man får information om växelns funktion i realtid effektiveras också åtgärdandet av felet, tror Lehtosaari.