Tågföretagen kommenterar budgetpropositionen 2021

Tågföretagen driver på för fortsatt branschstöd. Foto: Tågföretagen

Transporternas växthusgasutsläpp har minskat över tid, dock inte i den takt som krävs för att nå klimatmålet. Coronapandemin har dock slagit hårt mot exempelvis kollektivtrafiken. Tågföretagen får här återigen konstatera att de stöd som ges till regionala kollektivtrafikmyndigheter är långt ifrån tillräckliga. Stöd till långväga kommersiell kollektivtrafik på järnväg lyser också med sin frånvaro. Givet att regeringens klimatambitioner är på riktigt – vilket vi trots allt tror – är det förvånande att persontrafiken på järnväg ska gå på knäna samtidigt som regeringen pumpar in mångmiljardbelopp i flygsektorn.

Godstrafiken på järnväg blir dock inte helt lottlös. Miljökompensationen till godstransporter på järnväg förlängs och nu ska miljöstyrningen och träffsäkerheten öka så att den eftersträvade överflyttningen av transporter från väg till järnväg blir verklighet. Regeringen föreslår att miljökompensation på 400 miljoner kronor per år betalas ut under åren 2021–2025. Regeringen föreslår också att Green Cargo ska tillföras ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor bland annat för att möjliggöra nödvändiga investeringar. Här utgår regeringens resonemang från att Green Cargos transportnätverk, inklusive vagnslastsystemet, är av betydelse för Sveriges förutsättningar att uppnå beslutade klimatmål.

Det är viktigt för Tågföretagen att återigen framhålla att man kommer att driva på med kraft för att staten – enligt förlaga från flera jämförbara länder – lämnar stöd till hela branschen, både person- och godstrafik, för de omedelbart förestående och påtvingade investeringarna som väntar i ERTMS-ombordutrustning.

När det gäller järnvägsunderhållet tillför regeringen ytterligare 500 miljoner kronor 2021. Regeringen anser att man därmed möjliggör en ökning av satsningarna på järnvägsunderhållet. Dock är det ett faktum att Trafikverkets nuvarande underhållsplan är underfinansierad och de tillkommande medlen innebär endast att Trafikverket inte måste göra en nedjustering av nuvarande underhållsplan.

Källa: Tågforetagen