Estland: Operail sålde ytterligare 807 hyrvagnar

Operail började hyra vagnar 2001 när företaget fortfarande var en del av Eesti Raudtee. Foto: Operail, kredit Raul Mee

Estniska Operail Leasing har sålt 807 hyrvagnar för olika järnvägsföretag. ATASU Group från Kazakstan och Skinest Rail från Estland var framgångsrika på auktionen och köpte hyrvagnar för totalt 22,1 miljoner euro

Mer än 40 företag erbjöds möjligheten att delta i auktionen som hölls av Operail Leasing, ett dotterbolag till Operail. Tjugo berörda parter lämnade in sina anbud i processens olika faser. Analysen av anbuden visade att det ur ekonomisk synpunkt var mest lönsamt att sälja vagnarna i flera etapper.

I den första fasen såldes 522 vagnar belägna i Ukraina till det ukrainska företaget Fortior Capital och det estniska företaget Teslar Trans; den totala volymen av transaktionerna uppgick till 6,51 miljoner euro. Priset på vagnar i Ukraina påverkades av kriget, eftersom det är svårt att transportera dem ut ur landet.

Säkrade genom hyresavtal

I slutet av december, efter en lång och spänd försäljningsprocess med förhandlingar med flera företag, tecknade Operail ett köpeavtal med två dotterbolag till ATASU, en av de största grupperna av logistikföretag i Kazakstan. Företagen köpte sammanlagt 410 vagnar. Ett köpeavtal tecknades tidiare med det estniska vagnuthyrningsföretaget Skinest Rail som köpte 397 vagnar.

Merparten av de sålda vagnarna är säkrade genom hyresavtal. Hyresgästerna är uteslutande europeiska företag. Vagnarna finns främst i Kazakstan, Tadzjikistan, Mongoliet och de baltiska staterna. Inga vagnar hyrdes ut till Ryssland.

Försäljningsprocessen av AS Operail Leasings återstående hyrvagnar förhandlas just nu med de parter som lämnat de bästa buden.

1520 mm spårvidd

Operail började hyra vagnar 2001 när företaget fortfarande var en del av Eesti Raudtee. Under 2009 överfördes vagnuthyrning till ett separat bolag EVR Cargo (senare Operail) tillsammans med godstransporter. Under 2017 utökades verksamheten och fler vagnar köptes in.

Affärsmodellen har alltid bestått i att leasa vagnar till europeiska företag som använder dem för att transportera gods på 1520 mm spårvidd nationellt och internationellt.

Aldrig till ryssar

Vagnarna hyrdes aldrig ut till ryska företag eller Ryssland. Under de senaste sex åren har hyra av vagnar varit Operails mest lönsamma verksamhet och står för 99 procent av vinsten.

Estland valde Operails exit från icke-strategiska verksamheter 2016 eftersom denna idé ingick i koalitionsavtalet. I praktiken påbörjade ägaren våren 2021 processen att lämna de icke-strategiska bolagen. Våren 2022, på grund av rysk aggression, förändrades försäljningens karaktär – i stället för partiell privatisering av Operail Leasing AS beslutades det att sälja bolagets tillgångar.

Källa Operail