Finlands första torrhamn Kouvola RRT är klar

Hållbara lösningar blir allt viktigare även för företag. Kouvola RRT skapar möjligheter för att minska logistikens koldioxidavtryck och att uppnå företagens ansvarsmål. Mer information om byggandets hållbarhet finns på projektets hemsida. Bild: Railgate Finland Ltd/ Kouvola RRT

Kouvola järnvägs- och vägterminal är nu klar. Den intermodala terminalens specialitet är de kilometerlånga lastspåren, som effektiviserar hanteringen av godståg.

Projektet föll nästan sex miljoner euro under den ursprungliga kostnadsberäkningen. Terminalen är belägen i Kouvola Teholas logistikområde vid korsningen av huvudvägen och järnvägsnätet.

Utvecklades av Railgate Finland Ltd

Terminalen byggdes av staden Kouvola och dess verksamhet förvaltas och utvecklas vidare av Railgate Finland Ltd. Terminalen togs i drift i januari.

Byggprojektet för Kouvola RRT genomfördes under mycket exceptionella omständigheter. Ändå möjliggjorde god planering och försiktighetsåtgärder genomförandet av projektet inom den ursprungliga tidsplanen.

Projektet genomfördes långt under den ursprungliga budgeten (ursprunglig total uppskattning på 40 miljoner euro). Genomförandet uppgick till 34 miljoner euro, varav staden Kouvola stod för ca 23,6 miljoner euro, EU-finansieringen ca 6,8 miljoner euro och finska staten ca 3,5 miljoner euro.

Kouvolas tekniska proffs

- Byggkostnaderna minskade med cirka fyra miljoner under budgeten för de arbeten staden ansvarar för. Ett så stort resultat uppnåddes genom samarbete, där projektets byggkonsult spelade en betydande roll. Och kunnandet hos stadens tekniska proffs kan inte underskattas, särskilt inom området hållbart byggande. De framgångsrika lösningarna för grönt byggande gav också påtagliga besparingar. Stort tack också till alla terminalbyggare, säger Tero Valtonen, projektledare för RRT-projektet.

Virkestransporterna inom Finland har ökat

I den rådande globala situationen svarar Kouvola RRT på förändringen i godsflöden och kan fungera som en förlängning för hamnar. Till exempel har virkestransporterna inom Finland ökat liksom behovet av lagerutrymmen. Även de etablerade varuflödena har och kommer att se förändringar.

Kouvola RRT är den enda finländska järnvägs- och vägterminalen i EU:s transportnät

Kouvola RRT är en del av utvecklingen av det europeiska stamnätet för TEN-T och den enda järnvägs- och vägterminalen i Finland som hör till nätet.

Med den nya terminalen är Kouvola den mest effektiva lastnings- och lossningsplatsen för godståg i Finland. Servicenivån på terminalen kommer att höjas för att uppfylla EU:s mål. Kouvola Cargo Yard (KCY), en järnvägs- och vägterminal på cirka 17 hektar, finns redan i Kouvola.

Satsning på intermodala transporter

Kouvola RRT svarar på EU:s klimatpolitik som syftar till att flytta långväga godstransporter från vägar till andra transportformer. Målet är att 2030 ska 30 procent av godset ha flyttats bort från vägarna.

- Klimatmålen ska främjas mer konkret än tidigare. Det handlar bland annat om att öka järnvägsfrakten och använda intermodala transporter", konstaterar Valtonen.

Kouvola RRT i ett nötskal

Området för den intermodala terminalen är 42 hektar. De kilometerlånga lastspåren gör hanteringen av godståg effektiv. Lastspåren ägs av Trafikverket.

RR-terminalen erbjuder lång- och korttidslagringsmöjligheter. Den fungerar som ett utskicksområde för projektlogistik och ett lagerområde för containrar och annan last.

Terminalen fungerar enligt principen om öppen tillgång, det vill säga den är öppen för alla operatörer.

Kouvola RRT är den första torrhamnen i Finland. Detta nya logistiknav öppnar för järnvägsförbindelser och hamntjänster nära industrioperatörer i inlandet, vilket också tillåter de som saknar egen järnvägsförbindelse att transportera gods på järnväg.

Railgate Finland sköter terminalen som ett hamnbolag. Man förvaltar och utvecklar terminalens infrastruktur samt säkerhets- och miljölösningar tillsammans med andra operatörer.

Terminalen är hållbart byggd

Kouvola RRT-projektet har genomförts i enlighet med principerna för hållbar infrastruktur. Hållbarhet har beaktats till exempel i materialval, i logistik under byggnation och i att skydda områdets naturliga miljö. Överskottsmaterial och återvunnen betong och asfalt har använts i bygget. Transportavstånden under byggnationen har minimerats. Hållbara lösningar har medfört betydande besparingar på utsläpp och kostnader.

Hållbara lösningar blir allt viktigare även för företag. Kouvola RRT skapar möjligheter för att minska logistikens koldioxidavtryck och att uppnå företagens ansvarsmål. Mer information om byggandets hållbarhet finns på projektets hemsida.

Källa: Railgate Finland Ltd/ Kouvola RRT