Banprojektet i mellersta Böle norr om Helsingfors centrum färdigt ett år tidigare än planerat

Byggnadskomplexet för köpcentret Tripla och Bölebron i mellersta Böle norr om Helsingfors, Creative Commons Lic. Kredit: Ximonic (Simo Räsänen)

I Böle byggdes ett nytt spår och en ny plattform. Det är fråga om en 1,5 kilometer lång sträcka, som idag underlättar trafiken på huvudbanan betydligt. Spårprojektet genomfördes som en del av arbetet med centrumkvarteret Tripla i Mellersta Böle.

Byggnadsarbetena påbörjades hösten 2015 med pålning av broarna i anknytning till Böle station. Tågtrafiken inleddes 2019 och full nytta av det nya spåret uppnåddes 2020, ett år tidigare än planerat.

Mellersta Böle

Bakgrund till projektet

Böle är Finlands näst livligaste järnvägsstation. Under vardagarna går över tusen tåg via stationen. Under rusningstoppen mellan klockan 8 och 9 anländer eller avgår över 70 tåg. Bannätets funktion i området har stor betydelse för hur tågtrafiken löper i hela landet.

Det var viktigt att utveckla spårtrafiken, meddelar trafikverket Väylävirasto. . Antalet invånare inom huvudstadsregionen förutspås öka med upp till 400 000 personer under de närmaste årtiondena.

År 2035 antas antalet tågpassagerare vid Böle station uppgå till cirka 100 000 dagligen.

I samband med byggandet av Tripla (entreprenör YIT) har Böle station förnyats fullständigt. Sommaren 2017 togs en tillfällig stationsbyggnad i bruk norr om den nuvarande.

Projektets mål

Trafiken i Böle påverkar tågtrafiken i hela landet.

I och med det nya tilläggsspåret fick såväl fjärrtrafiken som närtrafiken till Riihimäki och Lahtis två nya spår i bruk i båda riktningarna. Detta gör trafiken smidigare och möjliggör flera tågturer. Också störningarna i godstrafiken minskade när passagerartågens punktlighet förbättrades.

Spårtrafiken är dessutom en miljövänlig och effektiv form av kollektivtrafik. Det västra tilläggsspåret är det sista spåret och den sista plattformen som ryms i Böle. Sedan har allt utrymme ovan mark använts.

Hur projektet framskred

Byggnadsarbetena skedde i två etapper. Under den första etappen 2015–2017 byggdes brokonstruktionerna i anknytning till Böle station. Under den andra etappen 2016–2020 byggdes bro- och stödmurskonstruktionerna på hela bansträckan.

De egentliga banbyggnadsarbetena - såsom säkerhetsanordningarna, elektrifieringen och banans överbyggnadsentreprenad - startade 2017.

För att det skulle vara möjligt att bygga ett tilläggsspår i Böle och för att byggandet skulle kunna ske smidigt, byggdes ett system för spänningsbrytning vid Böle station. I praktiken görs kontaktledningarna spänningsfria vid vissa spår för att man ska kunna arbeta under ledningarna. Dessutom genomförs växelarrangemang på huvudbanan, vilket möjliggjorde en smidigare användning av spåren på stationsområdet.

I byggprojektet Tripla ingick också rikligt med gatuarbeten samtidigt som man byggde bostäder och lade om kollektivtrafiklinjer. Bussarna och spårvagnarna delar nu terminalområdet som byggdes framför stationen.

Trafikverket deltog utöver byggandet av tilläggsspåret också i bl.a. arbetena för att förbättra den öppna platsen vid stationen, byggandet av infartsparkeringsplatser för cyklar samt i byggkostnaderna för områdena som hänför sig till kollektivtrafiken.

Kostnaderna för projektet

Kostnaderna för att bygga tilläggsspåret beräknades uppgå till cirka 40 miljoner euro.

Källa Väylävirasto