EU-lag på remiss: snabbare tillståndsförfarande för stora TEN-T-projekt

Lagen om transportsystem och landsvägar ska också ändras så att Transport- och kommunikationsverket på förslag av Trafikledsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta om en landsväg ska klassificeras som riksväg, stamväg, regional väg eller förbindelseväg. Beslutet ska enligt förslaget fattas i samband med att vägplanen godkänns eller som ett separat ärende. Foto: Kombiverkehr AG

Tillståndsförfarandet för stora projekt inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ska begränsas till fyra år genom en ny lag.

Beslutsfattandet om klassificeringen av landsvägar ska å sin sida förenklas så att de inte längre krävs en förordning. Kommunikationsministeriet önskar utlåtanden om propositionsutkasten senast den 7 september 2022.

Den föreslagna nya lagen om snabbare tillståndsförfarande ska genomföra ett nytt direktiv om smartare TEN-T-regler. Direktivets avsikt är att snabba på tillståndsprocessen för stora projekt inom TEN-T.

Förenar järnvägar m,m,

Lagen ska främst tillämpas på projekt på över 300 miljoner euro i TEN-T-stomnätskorridorer. Transport- och kommunikationsverket är den nationella myndighet som är kontaktpunkt för dem som driver projekten och andra myndigheter. Transport- och kommunikationsverket ska också övervaka att projektens administrativa förfaranden framskrider enligt planen.

Det transeuropeiska transportnätet TEN-T förenar järnvägar, inre vattenvägar, vägnät, sjö- och flygförbindelser till ett sammanlänkat europeiskt nätverk.

Exemplet Finland:

I Finland uppgår väg- och järnvägsnätet inom TEN-T till ca 8 800 kilometer, varav ca 2 460 kilometer hör till stomnätskorridorerna.

Det går två stomnätskorridorer genom Finland: Nordsjön–Östersjön och Skandinavien–Medelhavet. Nordsjön–Östersjön-stomnätskorridoren går från Helsingfors norrut till Torneå och vidare genom Sverige.

Skandinavien–Medelhavet-stomnätskorridoren går genom Finland från Åbo via Helsingfors till den ryska gränsen, till Vaalimaa och Vainikkala. I korridorerna ingår också flygplatserna i Åbo och Helsingfors-Vanda, hamnarna i Åbo, Nådendal, Helsingfors och Fredrikshamn-Kotka samt järnvägs- och vägterminalen i Kouvola.

Principerna för klassificeringen

Idag måste beslutet om klassificeringen fattas genom en förordning. Det föreslås också att lagen ska fastställa att de kommuner och landskap som landsvägen passerar genom ska få delta i beredningen.

Principerna för klassificeringen av landsvägar ändras inte, men de kan vid behov preciseras genom en förordning. Klassificeringen som riksväg, stamväg, regional väg eller förbindelseväg handlar om vägens roll som trafikled och länk mellan olika regioner.

Uppdateringen av den funktionella klassificeringen av landsvägarna är en av åtgärderna för 2022 i den riksomfattande trafiksystemplanen.

De konkreta behoven gällande en ändring av vägklasserna utreds genom en separat process med stöd av bedömningspromemorian om uppdatering av den funktionella klassificeringen av landsvägarna och remissvaren som kommit in om den. Även det regionala samarbetet kring transportsystemen utnyttjas i processen. Arbetet inleds hösten 2022.