Europeiska unionen: Kommissionen godkänner italienska programmet för främjandet av intermodala godstransporter

Den nya intermodala förbindelsen mellan Kreuztal i tyska delstaten Nordrhein-Westfalen och Verona i norra Italien är nu i full drift. Tågen kör de cirka 1 000 kilometer på 38 timmar och går för närvarande i båda riktningarna tre gånger i veckan, med målet att öka antalet under de kommande veckorna. GRUBER Logistics, vars filial ligger i närheten av terminalen i Kreuztal, spelade en nyckelroll i byggandet av den nya intermodala rutten och var ett av de första transportföretagen som insåg behovet av en sådan anslutning för att gynna godstrafiken till och från Italien. Foto: Gruber Logistics/Hupac

Europeiska unionen: Kommissionen godkänner det italienska programmet för främjandet av intermodala godstransporter

Europeiska kommissionen har i enlighet med EU:s regler för statligt stöd godkänt ett italienskt program på 55 miljoner euro för att stimulera övergången av godstransporter från väg till järnväg.

Systemet är en del av Italiens nationella kompletterande investeringsplan, som kommer att komplettera Italiens återhämtningsplan med nationella medel.

Flera intermodala terminaler

Systemet syftar till att modernisera intermodal utrustning (särskilt räckviddsstaplare och växlingsfordon) vid interportar och intermodala terminaler för att främja övergången av godstransporter från väg till mer miljövänlig järnväg.

Enligt systemet kommer stöd att beviljas i form av direkta bidrag till alla intresserade operatörer av interportar och intermodala terminaler som ingår i det transeuropeiska transportnätet i Italien. Systemet löper till den 31 december 2026.

Kommissionen har granskat åtgärden enligt EU:s regler om statligt stöd, särskilt artikel 93 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Nyttigt för miljön

Kommissionen drog slutsatsen att systemet är nödvändigt och proportionerligt för att stödja intermodala transporter och uppmuntra användningen av järnvägstransporter, som är mindre förorenande än vägar och minskar trafikstockningarna.

Åtgärden kommer därför att vara till nytta både för miljön och för mobiliteten.

Dessutom noterade kommissionen att stödet kommer att ha en "incitamenteffekt" eftersom stödmottagarna inte skulle göra samma investeringar utan det offentliga stödet.

Kommissionen drog därför slutsatsen att åtgärden bidrar till samordningen av transporter och underlättar omställningen av gods från väg till järnväg, i linje med målen i EU:s strategi för hållbar och smart rörlighet och det europeiska gröna avtalet, utan den onödigt snedvridande konkurrensen. på den inre marknaden.

På grundval av detta godkände kommissionen systemet enligt EU:s regler för statligt stöd.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärendenummer SA. 101 273 i registret över statligt stöd på kommissionens webbplats när eventuella sekretessproblem har lösts.

Källa EU-kommissionen