Europeiska unionen: Kommissionen antog en beredskapsplan för transporter

Projektet Transnational Intermodal Links to Sustainability (TRAILS) uppmuntrar en övergång från vägfrakt till järnväg längs Medelhavskorridoren mellan Katalonien, Spanien och Occitanie, Frankrike. Genom att främja gränsöverskridande samordning gör projektet järnvägsfrakt mellan de två regionerna till ett mer effektivt och attraktivt alternativ, samtidigt som utsläppen av växthusgaser från lastbilar minskar. Foto kredit: EU/TRAILS

EU-kommissionen antog nyligen en beredskapsplan för transportsektorn för att stärka dess motståndskraft i kristider.

Planen bygger i synnerhet på lärdomarna från covid-19-pandemin och tar även hänsyn till de utmaningar som EU:s transportsektor har stått inför sedan starten av det ryska anfallskriget i Ukraina.

Allvarliga konsekvenser

Båda kriserna har haft allvarliga konsekvenser för passagerar- och godstransporter, men denna sektors motståndskraft och förbättrade samordning mellan medlemsstaterna har varit avgörande för EU:s svar på dessa utmaningar.

Kommissionären för transport Adina Vãlean meddelade:

- Dessa utmanande och svåra tider påminner oss inte bara om vikten av vår transportsektor, utan också om att vi måste arbeta med vår krisberedskap och motståndskraft. Covid-19-pandemin var inte den första krisen som påverkade transportsektorn och, som den illegala ryska invasionen av Ukraina visar, kommer den definitivt inte att vara den sista. Av denna anledning måste vi vara förberedda. Den beredskapsplan som presenteras idag, som huvudsakligen är baserad på lärdomar och initiativ under covid-19-pandemin, skapar en robust ram för en krissäker och motståndskraftig EU-transportsektor.

- Jag är övertygad om att den här planen kommer att vara en viktig drivkraft för motståndskraft i transporter, eftersom många av dess verktyg redan har visat sig vara avgörande för att hjälpa Ukraina – inklusive solidaritetskorridorerna mellan EU och Ukraina, som Ukraina nu använder för att transportera sin spannmålsburk, sade Adina Valean.

Fokusen riktades på 10 åtgärder baserade på lärdomarna från de senaste kriserna

Beredskapsplanen föreslår tio handlingslinjer för att hjälpa EU och dess medlemsstater att införa krishanteringsåtgärder. Det understryker vikten av att säkerställa ett minimum av transportförbindelser och skydd för passagerare, samt att stärka cyberresiliens och testa resiliens bland annat.

Det visar också vikten av principen om "gröna körfält" för att få varor genom gränserna på mindre än 15 minuter och stärker rollen för nätverket av kontaktpunkter i nationella transportmyndigheter. Båda har visat sig vara oerhört hjälpsamma under covid-19-pandemin såväl som i den nuvarande krisen som utlösts av Rysslands angreppskrig i Ukraina.

De tio åtgärdsområdena är:

 • Gör EU:s trafiklag krissäker

• Säkerställa adekvat stöd till transportsektorn

• Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster och människor

• Hantering av flyktingströmmar och repatriering av strandade passagerare och transportarbetare

• Säkerställa en lägsta nivå av anslutningsmöjligheter och passagerarskydd

• Utbyte av trafikrelaterad information

• Förstärkning av transportpolitisk samordning

• Stärka cybersäkerheten.

• Trafiknödövningar

• Samarbete med internationella partners

En viktig lärdom från pandemin är att det är viktigt att samordna krishanteringsåtgärder, till exempel för att undvika att lastbilar och deras chaufförer som transporterar väsentliga varor strandar vid gränserna, vilket var fallet i början av pandemin. Transportberedskapsplanen anger vägledande principer för att säkerställa att krishanteringsåtgärder är proportionerliga, öppna och icke-diskriminerande i enlighet med EU-fördragen och att de är lämpliga för att säkerställa att den inre marknaden fortsätter att fungera smidigt.

Nästa steg

Kommissionen och medlemsstaterna kommer att använda denna beredskapsplan för att vidta åtgärder för att möta de nuvarande utmaningarna inom transportsektorn. Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna och styra stärkandet av krisberedskapen i samarbete med EU-byråer genom att samordna nätverket av nationella transportkontaktpunkter och föra regelbundna diskussioner med internationella partner och intressenter. För att svara på omedelbara utmaningar och se till att Ukraina inte bara kan exportera spannmål utan också importera de varor det behöver - från humanitärt bistånd till foder och gödningsmedel - kommer kommissionen att lansera nätverket av kontaktpunkter och plattformen för medling för att samordna kontakterna i solidaritetskorridorerna.

Bakgrund

Med dagens initiativ svarar kommissionen på rådets begäran att utarbeta en beredskapsplan för den europeiska transportsektorn vid pandemier och andra större kriser. Följ den beredskapsplan som utvecklats i samarbete med medlemsstaternas myndigheter och företrädare för transportsektorn.

Källa: EU-kommissionen