EU beviljade Finland 21 miljoner euro finansiellt stöd för transportsektorn

Europeiska kommissionen beviljade sammanlagt 425 miljoner euro i finansiering. Av finansieringen riktades 339 miljoner euro till projekt för militär rörlighet och 86 miljoner euro till projekt som stöder infrastrukturen för alternativa bränslen. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Martin Hawlisch (LosHawlos)

EU har beviljat finansiering ur Fonden för ett sammanlänkat Europa för elektrifiering av banavsnittet Laurila-Torneå-Haparanda, triangelspåret vid Oritkari hamn i Uleåborg och Nestes laddningsprojekt för elfordon.

Transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) beslutade nyligen om beviljande av finansiering för projekt som främjar den militära rörligheten och samtidigt också förbättrar den civila infrastrukturen.

Alternativa bränslen

Finansiering beviljas även för projekt som stöder infrastrukturen för alternativa bränslen. När Ryssland invaderade Ukraina påskyndade Europeiska kommissionen processen för val av projekt.

– Under den senaste tiden har vi haft god framgång i EU-finansieringen tack vare väl motiverade ansökningar. Finlands satsningar på miljövänlig spårtrafik, elektrifiering av trafik- och transportsektorn, och nya transportrutter får beröm i Europa, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Finansiering för spårtrafik och elladdningsinfrastruktur

1. Elektrifiering av banavsnittet Laurila-Torneå – förbindelsen mellan det finska och svenska bannätet

För elektrifiering av bansträckan Laurila-Torneå-Haparanda beviljades sammanlagt 14,85 miljoner euro, varav Finlands andel var 11 miljoner euro.

 Staten fick fem miljoner euro,

Försörjningsberedskapscentralen gav fem miljoner euro, Torneå 0,5 miljoner euro och Keminmaa 0,5 miljoner euro och Trafikverket i Sverige 3,85 miljoner euro. Torneå- och Haparandaregionen är knutpunkt för internationella transporter. Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och industrins konkurrenskraft, att stärka landsvägstrafikförbindelserna mellan Finland och Sverige och att främja passagerartrafiken över gränsen.

2. Oritkari triangelspår i Uleåborg – förbindelse mellan hamnen, stambanan och terminalen för kombinerade transporter

Finland fick sammanlagt 7,12 miljoner euro i FSE-stöd (Fonden för ett sammanlänkat Europa) för triangelspåret vid Oritkari hamn i Uleåborg. Staten beviljade 6,33 miljoner euro i finansiering och Uleåborgs stad 0,79 miljoner euro. Triangelspåret utgör en förbindelseled mellan Uleåborgs hamn, stambanan och terminalen för kombinerade transporter. Det nya triangelspåret snabbar på förbindelserna till Oritkari hamn och effektiviserar godstrafiken i regionen.

3. Byggande av ett stomnät för offentligt tillgänglig snabbladdning i Finland

Neste fick tre miljoner euro för ett projekt där syftet är att bygga ett stomnät för offentligt tillgänglig snabbladdning i Finland. Avsikten är att före 2025 inom projektet bygga en snabbladdningsstation för lätta och medeltunga fordon på 30 Nestestationer runt om i Finland.

 

Källa: Kommunikationsministeriet i Finland