Västmetron: Vilka miljöaspekter beaktas vid Helsingfors metrobygge?

Den nya metrodepån som byggts av Länsimetro Oy finns i Mossberget i Esbo väster om Helsingfors. Byggarbetet slutfördes 2020. Stadstrafik Ab har inlett de åtgärder som behövs för att ta i bruk depån inför inledandet av trafiken. Depån har nattförvaring av metrovagnar för 20 tågenheter samt underhållsfunktioner. Depån värms i sin helhet med jordvärme, och för kylningen används grundvatten med låg temperatur. Depåns verksamhet drar igång på riktigt år 2023, när metron börjar trafikera till Stensvik. Foto: HKL Stadstrafik AB

- Metro är ett miljövänligt fortskaffningsmedel, understryker ledningen för Helsingfors metroprojekt, i ett pressmeddelande.

- Den orsakar inte några luftföroreningar i gatumiljön, och idrifttagningen av Västmetron kommer också att betydligt minska växthusutsläppen och förbättra luftkvaliteten vid Västerleden i Esbo och västra Helsingfors.

Enligt uppskattningar kommer resor med personbil på sträckan Mattby-Stensvik att minska med ca 20 000 personkilometer per vardagsdygn, vilket motsvarar personkilometerantalet av 200–300 personbilar. Trafikens koldioxidutsläpp uppskattas minska i prognossituationen 2035 med 1 000–2 000 ton per år.

Automatisering minskar energibruket

Den höga transportkapaciteten och materielens hållbarhet ökar metrons miljövänlighet ytterligare. Ett metrotåg transporterar upp till lika många passagerare som 700 personbilar. Automatiseringen av metron minskar energiförbrukningen ytterligare tack vare mer effektivt energibruk och större passagerarantal.

Grundvattennivån följs upp

Under byggnationen kommer metrons inverkan på sin närmiljö att följas upp. Ett av de viktigaste uppföljningsobjekten, grundvattennivån, mäts i schaktningens influensområde med grundvattenrör. Eventuella marksättningar följs upp särskilt noga. För uppföljningen har man fäst mätbultar på byggnaderna för mätning av eventuella förändringar och förebyggande av skador.

Skador på strukturerna förebyggs genom att se till att trycknivån av det artesiska grundvattnet inte sänks för mycket. Grundvattnets trycknivå kan även höjas eller upprätthållas genom att infiltrera vatten i det artesiska grundvattenskiktet. Eventuella marksättningar följs upp kontinuerligt på riskområden.

Leds utanför ett avrinningsområde

På Hannusträsket följs grundvattennivån särskilt effektivt under byggnationen.

Berggrunden runt om metrotunneln tätas till en tätningsklass i enlighet med den högsta kravnivån, och dräneringsvatten från metrotunneln leds utanför Hannusträskets avrinningsområde.

Utöver uppföljningen av grundvatten och marksättningar följer vi även upp ytvattenkvaliteten, läckvattenmängden i bergrum och kvaliteten av det utgående vattnet. Vid behov förhindras läckvatten att komma in i tunneln t ex med injektering, dvs. förtätning av berggrunden. Vatten från byggarbetsplatsen avlägsnas via körtunnlarna under schaktningen och behandlas med sand- och oljeavskiljning innan de leds till avloppsvattennätet.

Under användningen kommer metrotunneln inte att påverka ytvattnets flöden och kvalitet. Vi transporterar eller lagrar inte heller miljöfarliga ämnen i metrotunneln.

Vibrationer och buller följs upp

Före schaktningarna påbörjas samt efter schaktningarna genomför vi fastighetssyn på ca 150 meters avstånd från schaktningsområdet för att utreda byggnadernas kondition. Först kontrollerar man strukturernas kondition före byggarbetets början och efter slutfört arbete kontrollerar man om vibrationen har eventuellt orsakat skador.

Mätningarna följs upp i realtid

Känsliga anordningar skyddas från vibrationer före schaktningarna påbörjas. Vibration mäts även under schaktningen med en vibrationsmätare i närliggande byggnader och känsliga anordningar. Mätningarna följs upp i realtid med ett separat vibrationsuppföljningsprogram.

I bostadsområden kan sprängningar i regel genomföras under vardagarna kl. 7–22. Vid schaktningsentreprenader tillåts sprängningar även på lördagarna kl.  9–18. Arbetsmoment som orsakar buller har begränsats till kl. 7–18, och bullergränser har fastställts för de arbetsmoment som utförs därefter. Arbetstider och -begränsningar har fastställts av Esbo miljöcentral.

Inga betydande vibrationer

Vibrationerna från den färdigbyggda metron blir små

Vibrationerna från den färdigbyggda metron blir små och påverkar inte hållfastheten av konstruktioner ovanför marknivån. Metrotågen färdas väldigt jämnt på skenorna i och med att skenorna har svetsats ihop och vilar på ett lager av makadamballast.

Några betydande vibrationer har inte konstaterats på Helsingfors nuvarande metro, oberoende av om tunnelsträckorna har vibrationsdämpning eller inte.

Västmetron kommer inte att orsaka bullerstörningar för bostadshus eller arbetsplatser som byggts ovanför metrobanan.

S k stombuller som orsakas av vibrationer som överförts i byggnadsstommar kommer också att bli litet – dämpning av stombuller har planerats bl.a. med hjälp av 3D- datormodellering. Vi har kunnat förutse vilka hus och områden som eventuellt kan påverkas av stombuller och därmed välja lämpliga, bullerdämpande material för banan. Stombullerisolering har monterats utefter hela tunneln med undantag av passagerna under havet och under Västerleden, där det inte behövs.

Under 30 decibel

Uppfyllandet av målen har följts upp med mätningar. Mätningsanordningar har installerats t ex i källarutrymmen i bostadshus. Vid de genomförda mätningarna har stombullret varit under målvärdet för bostäder, dvs. under 30 decibel. Metroljuden kan inte urskiljas från de övriga bakgrundsljuden ens i tysta utrymmen.

Landskapsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla objekt har kartlagts längs metrorutten.

Inga betydande kulturmiljöobjekt längs metrorutten.

Källa: Länsimetro OY