Finska tågoperatören VR-koncernens verksamhetsöversikt: Godstrafik på en bra nivå

VR Transpoint tecknade betydande kontrakt under året. Som ett exempel valde Metsä Group VR Transpoint som sin logistikpartner för transport av rundvirke till bioproduktbruket i staden Kemi. Foto: Finnlog

VR-koncernens omsättning utvecklades positivt under 2021, men rörelseresultatet var fortfarande negativt. Detta berodde till stor del på covid-19-pandemin och relaterade restriktioner, som hade stor inverkan på efterfrågan på resor. VR Transpoints transportvolymer fortsatte att öka.

Januari–december 2021 i korthet:

VR-koncernens omsättning ökade med 5,9 procent till 838,3 (791,9) miljoner euro. Covid19-pandemin fortsatte att ha en betydande inverkan på VR:s passagerartrafikvolymer och återhämtningen i efterfrågan gick långsamt. Pandemins inverkan på godstrafiken förblev dock måttlig.

VR-koncernens rörelsevinst (EBIT) från januari till december var −22,7 (−24,6) miljoner euro. Jämförbart rörelseresultat (EBIT), det vill säga rörelsevinsten exklusive vinster och förluster från försäljning av anläggningstillgångar och andra väsentliga engångsposter, förbättrades till −14,1 (−26,1) miljoner euro. VR-koncernens förlust för räkenskapsåret uppgick till −13,7 (−33,1) miljoner euro.

Ökning av fritidsresor

Antalet resor med VR Persontrafikens fjärrtåg ökade med 5,1 procent från januari till december till totalt 8,5 (8,1) en miljon resor. Detta berodde på en ökning av fritidsresor, eftersom arbetsrelaterad pendling fortfarande låg klart under perioden före pandemin.

VR Transpoints järnvägstransportvolym låg kvar på en god nivå och växte till 37,4 (36,6) miljoner ton under rapportperioden.

- Den utdragna coronapandemin fortsatte att ha en betydande inverkan på tågresandet och därmed på hela VR Groups verksamhet under 2021. Även om efterfrågan på VR Passenger Services inte återhämtade sig till nivån före pandemin, är det ändå positivt att långväga resor volymerna ökade till följd av fritidsresor, sade VD och koncernchef Lauri Sipponen.

 Ökad godstrafik

Inom godstrafiken höll emellertid transportvolymerna sig på en god nivå och VR Transpoints prestation var särskilt viktig för vårt företag som helhet under 2021.

På VR FleetCare hade pandemin ett särskilt genomslag genom utvecklingen av passagerartrafikvolymerna och behovet av att underhåll av flottan. Hela koncernen har upplevt tuffa tider under denna exceptionella pandemiperiod, men våra anställda har ändå gjort värdefulla ansträngningar för att hålla det finska samhället i rörelse.

VR Passagerartjänsters resevolymer följde pandemins vågor och utvecklingen av restriktioner under 2021. Resorna var främst inriktade på fritidsresor, eftersom omfattande distansarbete minskade vardagspendlingen. Under våren fick antalet resenärer på tågen begränsas under en begränsad tid och även restaurangvagnarna stängdes under en del av året.

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland avbröts under större delen av året. VR Persontrafik säkerställde säkerheten genom att använda extra tågkapacitet när det var möjligt.

Masktvång

När situationen krävde det fanns ett masktvång på tågen och covid19-pass krävdes i restaurangvagnar. Dessutom erbjöds kunderna ytterligare tjänster relaterade till pandemisituationen, såsom möjligheten att reservera en tom intilliggande plats eller beställa portioner från restaurangvagnen till sin egen plats.

VR tog ett betydande steg framåt i juni 2021, då pendeltågstrafiken under det nya HRT-kontraktet startade i huvudstadsregionen. Vi hade vunnit det historiska anbudet tidigare, våren 2020, och andra former av persontransporter öppnades för konkurrens den 1 januari 2021, då VR:s ensamrätt på fjärrtrafiken löpte ut.

Bakgrunden till situationen var en avtalsöverenskommelse mellan VR och kommunikationsdepartementet, om köp av avtalstrafik på sträckor som inte var lönsamma på marknadsmässiga villkor. 2021 förhandlade vi fram ett nytt avtalstrafikavtal med departementet Transport och kommunikationer för åren 2022–2030.

Spårvagnsoperatör

I slutet av sommaren 2021 tog VR ytterligare ett viktigt steg framåt, när spårvagnstrafiken i Tammerfors startade den 9 augusti 2021 och samtidigt började vi som spårvagnsoperatör.

Covid-19-pandemin hade en relativt liten påverkan på godstrafiken 2021. VR Transpoints marknadssituation var positiv eftersom den globala ekonomin var på tillväxtväg och Finlands ekonomiska och exportmässiga resultat var gynnsamma.

Särskilt inom den finländska skogs- och metallindustrin låg efterfrågan på transporter på en god nivå; Det fanns dock variationer i trafikvolymerna i öster.

Källa: VR GROUP