EU-kommissionen godkänner Corona-stöd till rumänska tågoperatören CFR Cãlãtori

Ett av rumänska tågoperatören CFR Cãlãtoris turisttåg på väg genom en nationalpark. Foto:CFR Cãlãtori

Europeiska kommissionen har i enlighet med EU:s regler för statligt stöd godkänt 43,63 miljoner euro i stöd för att kompensera CFR Cãlãtori, den största offentliga järnvägsoperatören av passagerartrafik i Rumänien, för skador som orsakats av utbrottet av coronaviruset och de restriktiva åtgärder som den rumänska regeringen tvingades införa för att kunna begränsa spridningen av viruset.

Denna åtgärd kommer att göra det möjligt för Rumänien att kompensera CFR Cãlãtori för de skador som uppstått under perioden från 1 april till 31 augusti 2020 som en direkt följd av restriktionerna. Stödet kommer att beviljas i form av ett kapitaltillskott.

Åtgärden godkändes på grundval av artikel 107.2 B i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikeln kan kommissionen godkänna statligt stöd som beviljas av medlemsländer för att kompensera företag för skador som direkt orsakats av extraordinära händelser som coronavirusutbrottet.

Kommissionen menade att den anmälda åtgärden ersätter skador som är direkt relaterade till coronavirusutbrottet. Myndigheten ansåg också att åtgärden är proportionerlig då ersättningen inte går utöver vad som är nödvändigt för att avhjälpa skadan. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att åtgärden är förenlig med EU:s regler om statligt stöd.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att offentliggöras i registret över statligt stöd på kommissionens webbplats under ärendenummer SA.60996 när eventuella sekretessfrågor har avklarats.

WKZ, källa EU-kommissionen