TT Club: Riskanalys av tankbehållare återspeglar trycket i leveranskedjan

Järnvägsvagn med med en 20-fots tankcontainer (vänster) och en öppen 20-fots-container med skydd (höger). Foto: Creative Commons Lic, Kredit. Mr. Snrub

TT Clubs senaste analys från 2020 pekar på en ökning av inverkansrelaterade incidenter, med korrosion av tankcontainrars inre yta och kontaminering orsakad av laster.

Analysen klargör att effekterna av ökade volymer av tankcontainrar som används för handel med kemikalier och andra vätskor på den primära öst-väst trafiken i viss mån har förändrat riskprofilen när det gäller skador på sådana enheter.

Medan det under tidigare år har funnits en konsekvent dominans av förorening som den största källan till förluster för tankcontaineroperatörer, visar de aktuella siffrorna påslagsincidenter som den främsta orsaken.

De primära orsakstyper som rapporterats i TT-analysen står för över 80 procent av de anmälda incidenterna. Dessa är: effekt på 36 procent; inre gropfrätning (från korrosion) står för 27 procent och förorening med en andel på 18 procent.

Den regionala uppdelningen av de totala skadeståndskraven följer i stort sett mönstret för de affärer där tankcontainrar används: Siffrorna för Asien-Stillahavsområdet ligger på 50 procent; i Europa på 36 procent och 13 procent i Amerika.

Internationell godstransportförsäkringsspecialist TT Club försäkrar över 50 procent av den globala tankcontainerflottan.

Uppgifterna som genereras i den senaste analysen av anmälda anspråk täcker försäkringsåret 2020 och dessa ses som en tillförlitlig bild av de risker för de företag världen över som använder sig av tankcontainrar.

- Den viktigaste trenden vi ser är den relativa ökningen av skadeanspråk som härrör från kollisioner och från gropbildning på tankens inre stålyta. Historiskt har vi upplevt högre nivåer av föroreningsrelaterade skador, säger TT:s verkställande direktör Mike Yarwood, när han kommenterar analysen.

- Den ökade förekomsten av kollisioner som involverar tankar verkar vara en faktor som leder till högre containervolymer som sedan hanteras vid maritima och intermodala terminaler. Cirkeldiagrammet som bryter ned våra data nedan visar att cirka 63 procent av inverkansincidenterna inträffar på dessa platser. Volymökningar vid terminaler och tillhörande trängsel sätter ytterligare press på utrustningens operatörer med syfte att uppnå högre genomströmningsnivåer. Denna effekt förvärras av att många tankar är supertunga och har därmed en förhöjd risknivå, tillägger Yarwood.

Vägtrafikolyckor är den näst största orsaken till krockskador på tankcontainrar, De flesta inträffar i Amerika (nästan 50 procent) trots att denna region endast står för 21procent av de totala krockrelaterade skadeincidenterna. Av dessa anspråk som gällde gropskador inträffade en överväldigande andel i Asien (87 procent) och majoriteten gällde farligt material (59 procent).

Yarwood kommenterar, - Även om det finns en uppsjö av potentiella orsaker till dessa skador finns det för närvarande ingen identifierbar trend som orsakar ökningen av skadefrekvensen. Det skulle dock vara klokt för operatörer att vara uppmärksamma på denna exponering och se till att tankar där det är möjligt att prioritera rengöring i ett tomt tillstånd och att tankarna inspekteras regelbundet.

Den lägre förekomsten av föroreningar som är uppenbar i den aktuella analysen jämfört med tidigare år kan också förklaras av de ökade handelsvolymerna, kapacitetsrestriktioner och början av allvarliga överbelastningar under de senaste åren.

Yarwood förklarar ännu en gång:

- Ett rimligt antagande skulle kunna vara, med tanke på begränsningarna i försörjningskedjan, att mottagarna förmodligen är mer villiga att ta emot laster, även om de misstänker en försumbar kontamineringsrisk, på grundval av att det kan vara komplicerat och tidskrävande att ersätta produkten från dess leverantör.

Slagskada som orsak

TT Clubs Loss Prevention-tjänst är omfattande och regelbundna larm och StopLoss-dokument utfärdas för att hjälpa operatörer att minska risknivån och undvika tidskrävande reklamationer. För mer information, vänligen besök TT:s förlustförebyggande webbsida eller för specifik tankcontainerinformation, läs TT:s Tank Container StopLoss och den senaste varningen om klassificeringen av divinylbensen.

Om TT Club

TT Club är den globalt etablerade marknadsledande oberoende leverantören av ömsesidiga försäkringar och relaterade riskhanteringstjänster för den internationella transport- och logistikbranschen. TT Clubs primära mål är att bidra till att göra branschen säkrare och tillförlitligare. TT-Club grundades 1968.