Gemensamt svensk-finskt järnvägsprojekt mellan Laurila – Torneå – Haparanda över gränsen startade

Järnvägsstationen i Haparanda vid svensk-finska gränsen. Foto: Haparanda/Tornio

Järnvägsprojektet Laurila – Torneå – Haparanda inleddes nyligen vid den finsk-svenska gränsen efter att finansieringen säkerställdes.

I projektet ska bansträckan elektrifieras och dessutom ska anläggningsarbeten utföras bland annat för att möjliggöra gränsöverskridande persontågstrafik. Den beräknade kostnaden för projektet är 24 miljoner euro, varav den finländska järnvägsstyrelsens andel är 10 miljoner euro, försörjningstrygghetens andel är 10 miljoner euro och svenska statens bidrag uppgår till 4 miljoner euro.

Syftet med järnvägsprojektet mellan Laurila och Torneå – Haparanda är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och industrins konkurrenskraft, samt möjliggöra persontågstrafik mellan Finland och Sverige som en del av transeuropeiska kärn-TEN -T-nätet i form av järnvägsverkens gemensamma projekt.

EU CEF (Connecting Europe Facility)-stöd har getts för utformningen av projektet. En ny publikutfrågning om plankorsningsarrangemangen i Luukkaanperä och Yli-Raumo ägde rum nyligen. Efter spårplaneringen inleds mer detaljerad byggplanering och en första genomförandefas.

- Enligt gällande tidsplan kommer bygget påbörjas tidigast i slutet av 2022. Det mesta av arbetet kommer att ske 2023 och 2024, sammanfattar finländska projektledaren Terhi Honkarinta angående projektets tidsplan.

Gränssträckan vid Haparanda kommer också att elektrifieras av det finska järnvägens elsystem. Utöver elektrifiering kommer projektet att bygga den säkerhetsutrustning som krävs för gränsöverskridande passagerartrafik, göra ändringar av järnvägsbroar som kräver elektrifiering och konstruktionernas tillstånd, samt uppdatera Tornios stadsplan.

Även plankorsningssäkerheten mellan Laurila och gränsen kommer att förbättras. Även om projektet kommer att möjliggöra persontågstrafik mellan Finland och Sverige,

kommer öppnandet av trafiken att kräva separata beslut. Ett eventuellt öppnande av gränsöverskridande persontågstrafik förväntas utöka sysselsättningsgraden i regionerna kring Bottenviken. Torneå- och Haparandaregionen är ett nav för internationella transportkorridorer och en del av den pågående utbyggnaden av den transeuropeiska TEN-T stamnätskorridoren runt Bottenviken.

Genom området passerar flera viktiga internationella transportkorridorer i norra Finland och Sverige. Dessa korridorer förbinder Barentsregionen med den centraleuropeiska transportkorridoren och vidare till Fjärran Östern. Rutten genom Sverige är ett av alternativen för Finlands utrikeshandelstransporter.

Vid allvarliga störningar och synnerliga omständigheter i sjötrafiken kan landvägen genom Sverige delvis ersätta sjötrafiken. En av Försörjningssäkerhetscentralens uppgifter är att säkerställa att tekniska system som är avgörande för försörjningssäkerheten också fungerar under extrema förhållanden.

I den finländska regeringens beslut om försörjningstrygghetsmålen har driftlogistiktjänsterna och näten pekats ut som särskilt prioriterade sektorer när det gäller att säkra den operativa kapaciteten av kritisk infrastruktur, säger Outi Nietola, beredskapschef för Finlands försörjningssäkerhetscentral.