Bygget av Esbo stadsbana i Finland inleds med förberedande arbeten under 2022

Esbo stadsbana är ett av de största pågående nationella finländska järnvägsprojekten. Kaarle Korhonen från AFRY, Janica Solehmainen från Ramboll och Tommi Rosenvall från Järnvägen fotograferades vid Grankulla station, som är en av stationerna som ska förbättras inom projektets ram. Esbo stadsbana är en del av utvecklingen av kollektivtrafiken i huvudstadsregionen och möjliggör tät och fjärrgående pendeltågstrafik i Helsingfors, Esbo och Grankulla. Banan ökar kapaciteten och minskar störningarna på sträckan mellan Helsingfors och Kauklahti, eftersom lokal- och fjärrtåg kan köra på sina egna spår. Foto: Ramboll

Finländska Trafikledsverkets, Esbos och Grankullas omfattande gemensamma projekt inleddes ursprungligen i och med det genomförandeavtal som undertecknades i januari 2021.

Byggnadsplaneringen för projektet Esbo stadsbana inleddes under våren och planeringen har nu genomförts fullt ut i ungefär ett halvt år. Planeringen fortsätter med sikte på byggberedskap, så att de förberedande arbetena kan inledas nästa sommar och det egentliga byggandet av nya spår sommaren 2023.

Under 2021 har man inom projektet Esbo stadsbana samlat in omfattande utgångsinformation för byggnadsplaneringen. Under våren och sommaren utfördes grundundersökningar för projektet. Undersökningarna gav information om kvaliteten på marken under banan och de grundförstärkningar som behövs för banan.

Byggplaneringen för det pågående projektet är en fortsättning på de tidigare lagstadgade utrednings- och järnvägsplanerna. Byggplaneringen beräknas bli klar i sin helhet i början av sommaren 2023.

– Unikt för grundundersökningarna för Esbo stadsbana är det stora antalet borrningspunkter, nästan 1 000 prover att undersöka. Mätningarna gav

oss utmärkt material för byggplaneringen, berättar  projektchef Tommi Rosenvall från Trafikledsverket.

Under det gångna året har man också ingått samarbetsavtalen med planeringsparterna. I projektets byggnadsplanering deltar sammanlagt fyra planeringskonsulter och alla har egna ansvarsområden: arbetskonsortiet Radalla, som bildats av Ramboll Finland och AFRY Finland, ansvarar för byggnadsplanen för avsnittet Alberga-Domsby, Proxion Plan för planeringen av avsnittet Domsby-Köklax, GRK Rail för planeringen av elbane- och starkströmsanläggningarna och Sweco för planeringen av säkerhetsanordningssystemen.

Byggnadsplaneringen främjas i samarbete med Esbo och Grankulla. I samband med byggarbetena inom banprojektet genomför städerna också egna separata objekt, till exempel kvalitetskorridoren för cykling, Banan, som kommer att gå längs hela sträckan för banprojekt. Banan, som är i den allmänna planeringsfasen, främjas och samordnas samtidigt med Esbo stadsbana i nära samarbete mellan Trafikledsverket och städerna.

Arbetets etapper och tidtabell ytterst viktiga

Byggnadsplaneringen fortsätter 2022 med målet att helhetens innehåll blir så optimalt som möjligt både byggnadstekniskt och med tanke på

trafikkonsekvenserna. Planeringen måste göras omsorgsfullt, eftersom projektområdet ligger i en tätt bebodd miljö och banavsnittet är mycket livligt trafikerat. För att minimera olägenheterna från tågtrafiken är det viktigt att i planeringen beakta tidtabellen och hur arbetet delas in i etapper.

Avsikten är att byggarbetena ska inledas 2022 med förberedande arbeten. Vissa arbeten utförs alltså på förhand innan de slutliga planerna är klara. Med detta strävar man efter att underlätta byggandet av de nya spåren, som inleds 2023, och på så sätt förkorta tidtabellen för genomförandet av projektet.