McKinsey & Company: Investeringar i järnväg som ett hållbart alternativ ökar i Europa

Tåg på Frankfurt am Mains centralstation. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Frank Bender

-Trots den nuvarande pandemirelaterade nedgången i efterfrågan, har europeisk passagerarjärnväg potential för hållbar, långsiktig tillväxt, skriver internationellt ledande konsultföretaget McKinsey & Company.

- Nu kan företag och regeringar genomföra investeringar som kommer att bidra till att förbättra trafikandelen, skriver McKinsey & Company

Passagerarjärnväg i Europa har enligt McKinsey & Company, sett en begränsad tillväxt i trafikandelar under det senaste decenniet, med mycket få undantag, och efterfrågan sattes under ytterligare press under covid-19-krisen. Men investeringarna i järnväg som ett hållbart alternativ ökar nu igen.

EU har gjort finansiering tillgänglig för att stödja järnvägsinfrastrukturprojekt och länder har åtagit sig projekt som kommer att förbättra och öka passagerartrafiken så att trafikstockningar kan lindras, utsläppen minskas och sektorns digitala anslutningsmöjligheter förbättras.

För att säkerställa att detta åtagande är effektivt kan järnvägsföretag och regeringar fatta strategiska beslut om var och hur de ska investera, och sedan fokusera utgifterna på projekt som motsvarar deras behov.

Intressenter kan till exempel jämföra effekterna och investeringar mot nyckelfaktorer för modal andel för att sedan kunna garantera att kapital används effektivt. Och de skulle kunna utnyttja möjliggörande faktorer för att undvika kostsamma budgetöverskridanden och projektförseningar.

Det är viktigt att kunna definiera makrotrenderna som påverkar sektorn och undersöker viktiga drivkrafter som länder och företag kan dra nytta av i syfte att öka andelen modalitet och för att säkerställa långsiktig tillväxt.

Det gäller att kunna erbjuda ett alternativ som lyfter fram bästa praxis så att intressenter kan vidta åtgärder och definiera en strategi för hållbar tillväxt av passagerare och järnväg.

Persontågen är under press, men de har betydande potential för långsiktig tillväxt, skriver McKinsey & Company.

Denna tillväxt har dock utsatts för tryck från effekterna av covid-19-krisen. Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) rapporterade att de totala intäkterna för EU:s järnvägssektor minskade med cirka 26 miljarder euro mellan 2019 och 2020, och passageraroperatörerna stod för 24 miljarder euro av denna siffra.

Under samma period har många Europeiska länder rapporterat om en markant minskning av passagerarkilometer. I Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien sjönk passagerarkilometrarna med mellan 40 och 60 procent.

Intäktsförlusterna kommer sannolikt att fortsätta på kort sikt eftersom efterfrågan förväntas återhämta sig först mellan 2023 och 2025 och kostnaderna minskar inte om intäkterna faller.

Vissa passagerarsegment som pendling och affärsresor återhämtar sig inte helt, eftersom efterfrågan permanent kan påverkas av ökat distansarbete. Till exempel uppskattas det att mellan 20 och 25 procent av arbetsstyrkan i avancerade ekonomier skulle kunna arbeta hemifrån mellan tre och fem dagar i veckan.

Detta motsvarar fyra till fem gånger mer distansarbete än före pandemin. McKinseys Travel, Logistics & Infrastructure praxis uppskattar att cirka 20 procent av affärsresorna kanske inte als kommer tillbaka.

Trots dessa utsikter positionerar flera makrotrender såsom hållbarhet, urbanisering och befolkningstillväxt passagerarjärnväg som en del av lösningen för att ta itu med mobilitets- och hållbarhetsfrågor, och detta indikerar att sektorn skulle kunna uppnå långsiktig tillväxt igen.

Hållbarhet är en viktig transportfaktor när Europa strävar efter att förverkliga sina nollutsläppsmål. Järnväg genererar cirka 4 till 6 gånger mindre CO2-utsläpp än resor med bil (med förbränningsmotor), beroende på färdens längd.

- Även jämfört med eldrivna fordon har järnväg ett lägre koldioxidavtryck per passagerarkilometer, med 6 till 41 gram jämfört med 46 till 77 gram för elfordon, påpekar konsultföretaget.

Jämfört med flyg är tåg också det grönare alternativet, som genererar cirka 10 till 15 gånger mindre CO2-utsläpp per passagerare.

Ökande urbanisering och befolkningstillväxt leder till mer trängsel i städerna; järnväg kan hjälpa till att lindra trafikstockningar och minska luftföroreningarna.

Urbaniseringen har ökat stadigt i Europa, från cirka 64 procent till 75 procent under de senaste 50 åren.

Även om EU:s befolkning förväntas nå en topp 2025, uppvisar flera länder, inklusive Sverige, Schweiz, Frankrike, Spanien och Nederländerna, fortsatt positiv befolkningstillväxt.

Som ett resultat av dessa makrotrender ses järnvägen som ett av de säkraste, mest innovativa och hållbara transportsätten.

- Detta EU-omfattande stöd illustreras av flera initiativ. År 2021 har till exempel utsetts till det europeiska året för järnväg, och järnvägen är en central del av Europas strategi för hållbar och smart mobilitet, sammanfattar McKinsey & Company.

Källa: McKinsey & Company