VR: Det finns olika alternativ till tågtrafiken på finländska kustbanan och Hangöbanan

Regionaltåg lämnar Åbo på väg till Helsingfors via kustbanan. Foto: Creative Commons Lic. Kredit Kallena

- Det nya avtalet om upphandlad trafik mellan Finlands Kommunikationsministerium (KM) och VR om persontågtrafik för åren 2022–2030 är ännu inte klart. Tidtabellerna i det nya avtalet är inte huggna i sten för hela avtalsperioden, utan de kan också ändras mitt under perioden, förklarar den finländska tågoperatören VR:s trafikplaneringsdirektör, Juho Hannukainen, i tidningen Hufvudstadsbladet.

Enligt honom är det inte VR:s önskan att kopiera den nuvarande tidtabellen för ersättande bussar mellan Hangö och Karis till ett nytt avtal efter att elektrifieringen av Hangöbanan har färdigställts, men under banarbetena är det nödvändigt att sätta in bussar.

- VR ser ett brett utbud av utvecklingsalternativ inom Hangö-trafiken och är också redo att trafikera förbindelsesträckan med eltåg genast när elektrifieringen av banan har färdigställts.

Utöver den grundtrafik som ingår i det nya avtalet om upphandlad trafik har VR identifierat ytterligare möjligheter för mer trafik som det huvudsakligen skulle vara möjligt att genomföra med befintlig materiel och befintliga banor.

- VR har presenterat olika utvecklingsalternativ för kustbanans och Hangö-Helsingfors-trafikens del till KM och kommunerna i regionen redan i våras. Förslagen innehåller bland annat alternativa trafikeringsmodeller för tidtabellernas del och direkttåg från Hangö till Helsingfors, påpekar VR:s trafikplaneringsdirektör, Juho Hannukainen.

Konkurrensen på finländska järnvägen är öppen. Persontrafiken öppnades slutgiltigt för konkurrens den 1 januari 2021, då VR:s ensamrätt inom fjärrtrafik upphörde. Persontrafiken har öppnats med Open Access-principen som innebär att operatörerna kan konkurrera marknadsmässigt på samma banavsnitt med egen materiel.

VR-Group vann Finlands första anbudsförfarande för Helsingforsregionens trafik (HRT) lokaltågstrafik våren 2020. Styrelsen för HRT fattade beslut om vinnaren av anbudsförfarandet. Avtalsperioden är tio år. VR har också vunnit konkurrensutsättningen när det gäller drift av spårvägstrafik i Tammerfors 2019.

- Vi arbetar hårt för att säkerställa att vår marknadsmässiga tågtrafik svarar på efterfrågan på bästa möjliga sätt. VR bär biljettintäktsrisken även inom KM:s upphandlade trafik, vilket betyder att passagerarantal och biljettintäkter är mycket viktiga för att avtalet ska vara förnuftigt för VR. Det ligger alltså i VR:s intresse att försöka förbättra

kundservicen och kundupplevelsen inom upphandlad trafik så att antalet passagerare ökar, konstaterar trafikplaneringsdirektören, Juho Hannukainen.

 

...