Finlands regering godkände bildandet av ett projektbolag för Östbanan

VR:s lokomotiv vid stationen i södra Finland. Östbanans påverkansområde sträcker sig från Nyland till Kajanaland, Norra Karelen och St. Petersburg. För att uppnå alla fördelar med Östra järnvägen behövs investeringar även på linjerna Savolax och Karelen, Kouvola-Kotka och Luumäki-Vainikkala. Foto: Östbanan

Beredningen av det projektbolag som ska bildas för planeringen av Östbanan framskrider snabbt.

Statsrådet beslutade den 28 oktober 2021 att bemyndiga kommunikationsministeriet att bilda det nya, delvis statsägda aktiebolaget för Östbanan (Itärata). Kommunikationsministeriet kan underteckna avtalet om bolagsbildning och andra handlingar som hänför sig till bildandet, och på statens vägnar teckna aktier i det aktiebolag som bildas.

Finska staten förbinder sig att kapitalisera bolaget i enlighet med villkoren i delägaravtalet till ett belopp av högst 40,29 miljoner euro.

Projektbolagets ansvarsområde och uppgifter omfattar planeringen av det spårprojekt som gäller linjen Flygbanan-Borgå-Kouvola och finansieringen av planeringen fram till byggstarten.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade bildandet av projektbolaget för Östbanan den 28 september 2021.

Statsrådet bemyndigade dessutom den 28 oktober 2021 kommunikationsministeriet att på statens vägnar godkänna att Nordiska järnvägar Ab försätts i likvidation. Bolaget bildades i februari 2019 för att utveckla spårtrafiken på ett övergripande sätt. Bolaget har ingen operativ affärsverksamhet.

Projektbolaget för Östbanan bildas när tiden för sökande av ändring i kommunernas beslut har löpt ut.

En förutsättning för bildandet av bolaget är att finska statens finansieringsförbindelse vid bildandet utgör högst 51 procent av det totala beloppet av finansieringsförbindelserna.

Eventuella processer för sökande av ändring kan påverka tidsramarna för bildandet av bolaget, och därför går det inte att ange något exakt datum för bildandet.