VR gjorde cirka 781 000 inrikes långväga tågresor i september 2021

När det gällde VR Transpoints järnvägstransporter ökade transportvolymerna med 9 procent i september jämfört med förra året och uppgick till 3,0 (2,8) miljoner ton. I januari-september i år transporterades 27,8 (26,9) miljoner ton gods med järnväg, vilket är 3 procent mer än föregående år. Inrikes järnvägstransportvolymer ökade med 10 procent under januari-september. Internationell trafik har däremot minskat med 8 procent jämfört med förra året. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Petjato

I september 2021 gjordes totalt 781 075 tågresor i inrikes fjärrtrafik, cirka 26,9 procent mer än i augusti 2020 och cirka 35,7 procent mindre än 2019. Pandemins påverkan är påtaglig.

I september var VR Transpoints järnvägstransportvolymer 9 procent högre än ett år sedan och cirka 3 miljoner ton transporterades på järnväg. Totalt 5,6 miljoner inhemska långväga resor och 27,8 miljoner ton gods transporterades på järnväg i januari-september i år.

Resorna ökade mest i september jämfört med augusti mellan Helsingfors och Jyväskylä (+ 47 procent), Helsingfors och Uleåborg (+ 40 procent) och Helsingfors och Åbo (+ 37 procent).

VR bedriver för närvarande ett mycket brett utbud av tjänster. Tågtrafiken på marknadsbaserad, d.v.s. efterfrågebaserad trafik är endast -11 procent jämfört med nivån före corona, d.v.s. i början av 2020. Inköpstrafik drivs i enlighet med 2021 -avtalet.

- Tågresor fokuserade på fritid i september, och affärsresor inom Finland har ännu inte börjat i stor skala. Vår framgångsrika seriebiljettkampanj räknar emellertid med att hämtningen kommer från pendling i slutet av oktober och början av november. Vi övervakar noggrant hur lättnaderna i restriktionerna kommer att påverka resor och vilka produkter vi bäst skulle kunna använda för att betjäna våra ofta resande kunder i framtiden. Just nu ser försäljningen för höstlovsveckorna bra ut för både dag- och nattåg, säger Topi Simola, direktör för persontrafik.

Godstransporttillväxt igen

- Marknadssituationen i Finland är fortsatt god, särskilt inom skogs- och metallindustrin, vilket också påverkar efterfrågan på tågtransporter. Situationen förväntas förbli bra även resten av året, säger Martti Koskinen, VD för VR Transpoint.

Septembers punktlighet låg på en bra nivå i fjärrtrafik, inklusive förbättring av pendeltrafik

Totalt 91 procent av fjärrtågen var punktliga i september. Punktlighetsmålet uppnås inte om fjärrtåget är 5 minuter eller mer försenat. Majoriteten (41 procent) av långdistansförseningar berodde på banan, 30 procent av andra skäl och 29 procent av VR.

Drygt nittiotvå procent av VR: s pendeltåg (R, Z, G, M, D, T) var punktliga. Punktlighetsmålet uppnås inte om pendeltåget är 3 minuter eller mer försenat. Majoriteten (56 procent) av förseningarna berodde på andra orsaker i VR: s pendeltrafik, 25 procent till banan och 19 procent till VR.

Den genomsnittliga fördröjningen för Helsingfors lokaltrafikbolaget HSL:s pendeltåg var 0,83 minuter i augusti 2021. Majoriteten av förseningarna (59 procent) berodde på andra orsaker, 25 procent på banan och 17 procent på VR.