Långsamma lanseringen av ETCS på tåg “riktigt dåliga nyheter"

ETCS huvudkomponenter är eurobaliser, radioblockcentral (RBC) samt omborddator. Omborddatorns grundfunktion är att baserat på data som översänts från marksystemet (eurobaliserna och / eller RBC) säkerställa att nuvarande och kommande hastighetsrestriktioner efterlevs, samt att passage av signaler med stoppbesked ej kan ske. ETCS medger 500 km/h och anses ha ett bättre gränssnitt system - förare med en grafisk bild av vad som gäller framåt i spåret. Foto: Bombardier Transportation

Installeringen av ETCS på lok framskrider alldeles för långsamt, vilket är "riktigt dåliga nyheter", konstaterade Matthias Ruete, europeisk koordinator av ERTMS-teknologi i samband med ett digitalt evenemang som arrangeras av UNIFE, europeiska järnvägsföretagens intresseorganisation.

- Nuvarande siffror visar att 5000 lok och dragfordon är utrustade med ETCS, medan det borde vara ungefär 14 000 fordon, enligt Ruete. 

I de fall då föraren ej respekterar gällande hastighetsbegränsningar eller ej påbörjar inbromsning i tid för att reducera farten till kommande hastighetsbegränsningar griper omborddatorn in med broms. ETCS ger därmed även full hyttsignalering, dvs all för tågföraren nödvändig information presenteras på en dataskärm ombord. 

Den europeiska koordinatorn av ERTMS ser ett antal länder som fortsätter verksamheten, men utan att loken har utrustats med ETCS ombord. Tydligen kör man vidare med två parallella system.

- I verkligheten måste vi fasa ut klass B-systemen och därför behöver vi en dubbelstrategi, säger Matthias Ruete.

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett enda europeiskt signal- och hastighetskontrollsystem som garanterar driftskompatibilitet mellan de nationella järnvägssystemen. Målet är att ersätta alla olika nationella tågkontroll- och ledningssystem i Europa. ETCS är signal- och kontrollkomponenten i ERTMS, som tillsammans med GSM-R, bildar kommunikationssystemet mellan spåret och tåget.

ETCS på alla nya fordon

- Det är långt kvar för en fullständig ERTMS -strategi, med minst 30 000 fordon fram till 2030 med ETCS, säger Ruete.

- För detta skulle ett tillvägagångssätt med både morot och piska behövas, säger Ruete.

- Piskan skulle fasa ut alla klass B -system och inga fler undantag skulle tillåtas när det gäller nya lok utan endast ETCS. "Moroten" sätts in i form av finansiella medel, men också genom större subventioner när det gäller EU -kommissionens regleringar och statligt stöd, säger Ruete.

 Izaskun Bilbao Barandica, ledamot av Europaparlamentet i Renew Europe håller med om att ETCS måste finnas på praktiskt taget alla nya rälsbundna fordon.

- Vi vill att inga undantag ska godkännas för installation av ETCS i nya fordon och att godkännandeförfaranden också ska effektiviseras. Utan ERTMS kommer det att vara omöjligt att hålla jämna steg med våra mål och dubbla järnvägstrafiken fram till 2030. Vi måste multiplicera våra ekonomiska ansträngningar med 10 för att nå dessa mål, betonar Izaskun Bilbao Barandica.

- Det behövs långsiktig ramplanering för att implementera ERTMS, säger Klaus Mindel, UNISIG General Manager på UNIFE.

- Italien är ett bra exempel på detta. Man fokuserar inte på att utveckla projekt på individuell basis.

Italien har använt ERTMS sedan 2005 på höghastighetslinjer. Under de senaste fyra åren har infrastrukturförvaltaren RFI startat ett program för ERTMS som överlappar det befintliga klass B -systemet.

- Vi hade dock extrema svårigheter att använda systemen parallellt och har därför dubbel certifiering, säger Fabio Senesi, chef för Italiens nationella ERTMS -program.

- Vi öppnade en ERTMS-linje för tre år sedan, men inga ETCS -tåg kör på den. Eftersom vi har två system finns det inget incitament att använda den nya tekniken.

Enligt Senesi måste installationen av tekniken ombord finansieras på ett annat sätt än idag.

- År 2018 lanserade RFI idén för landets transportminister för att kunna erhålla ekonomiskt stöd till järnvägsföretag för att i sin tur möjliggöra synkronisering av spårutveckling parallellt och ombord. Denna idé integrerades i den italienska pandemiska återhämtningsplanen och godkändes av EU. Nu finansieras de första 3 500 kilometrarna med ERTMS på regionala linjer i Italien inom återhämtningsplanens ramar.

På spår

Alla nyheter om ERTMS är inte dåliga. När det gäller distribution på infrastruktursidan är utsikterna bättre. Det existerar en europeisk distributionsplan där Eu-länderna har förbundit sig. Denna plan koncentrerar sig på kärnnätskorridorerna. Målet var att ha 15 700 kilometer installerade år 2023.

- Av dessa är 6700 redan utplacerade och fungerar, och cirka 7000 är under uppbyggnad, vilket jag är glad över, säger Ruete. Men fortfarande saknas 12 procent för 2023 när det gäller kärnnät. År 2030 bör alla kärnnätskorridorer vara utrustade med ERTMS.

ERTMS -samordnaren undersökte också planeringsläget fram till 2040.

- När det gäller planering är jag faktiskt ganska förvånad över att det planeras cirka 80 000 kilometer ERTMS till 2040, i Storbritannien, Schweiz och Norge. Därför vore det bra att reflektera över hur vi bör agera fram till 2050, så att vi då verkligen har ett heltäckande ETCS-system i Europa.