Österrike: Stadler kritiserar ÖBB:s beslut och överklagar

Helt nya Stadler Flirt RABe 522 för SBB med ett rangerlok i huvudfabriken i Bussnang. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Stadler Rail AG

De österrikiska federala järnvägarna (ÖBB) meddelade Stadler nyligen att ÖBB avser att dra sig tillbaka från det färska gemensamma ramavtalet för produktion och leverans av upp till 186 dubbeldäckartåg.

Stadler säger sig beklaga djupt ÖBB:s beslut. Erbjudandet bedömdes tidigare av ÖBB som juridiskt såväl som kommersiellt och tekniskt det bästa. Stadler avser nu att uttömma alla rättsmedel som finns tillgängliga för denna schweiziska tillverkare av rullande materiel.

År 2019 startade de österrikiska federala järnvägarna (ÖBB) en komplex och professionellt hanterat anbudsförfarande för upphandling av upp till 186 dubbeldäckare.

Efter ett tilldelningsförfarande som varade mer än två år, betygsatte ÖBB det erbjudande som Stadler lämnade in som det bästa kommersiellt och tekniskt bästa erbjudandet och tilldelade Stadler kontraktet.

Den österrikiska federala förvaltningsdomstolen förklarade överraskande att ÖBB:s beslut om tilldelning var ogiltigt redan fyra veckor tidigare på grund av ett påstått formellt fel. Domstolen hade agerat genom en invändning från konkurrenten Alstom, som redan hade uteslutits från förfarandet. Alla punkter som Alstom tog upp tillbakavisades av domstolen.

ÖBB har nu informerat Stadler om att förstainstansrättens beslut i första instans har tvingat dem att annullera avtalet med Stadler. Anbudsinfordran bör därför upprepas. Stadler kommer att överklaga detta beslut från ÖBB.

Den elektroniska signaturen som förklaras som ett påstått formellt fel av den österrikiska federala förvaltningsdomstolen erkänns av de ansvariga internationella myndigheterna och har redan använts hundratals gånger av Stadler vid deltagande i anbud i EU.

Många anbud undertecknade på detta sätt har dock vunnit laga kraft, inklusive en order från ÖBB om leverans av räddningståg från januari 2021.

Den österrikiska upphandlingslagen kräver en kvalificerad elektronisk signatur. Signaturen som Stadler använder uppfyller detta krav.

Stadler kommer därför också att överklaga detta beslut från den federala förvaltningsdomstolen.

Enligt den österrikiska lagen om offentlig upphandling kan brister korrigeras i efterhand. Detta inkluderar också den kritiserade signaturen. Upphandlingsavtalet mellan EU och Schweiz förbjuder diskriminering i offentliga anbud. Detta gäller även den kvalificerade elektroniska signaturen. Grunden för detta är World Trade Organization, WTO:s allmänna upphandlingsavtal.

Stadler är ytterst kritisk mot ÖBB:s beslut som innebär att anbudsprocessen startar igen utan det påstådda formella felet som tvingar domstolen att behandla och fatta ett nytt beslut om tilldelning. Detta skulle ha möjliggjort en snabb avslutning av det anbud som Stadler redan vunnit. Starten av projektet för tillverkning och leverans av dubbeldäckarenheter för österrikiska passagerare kunde därför ha skett omedelbart.