Estniska järnvägarnas elektrifiering forceras

Tallinns järnvägsstation. Foto: Siemens

Estniska järnvägsoperatören Estonian Railways har tagit ett stort steg framåt när det gäller verksamhetens hållbarhet sedan landet blev självständigt.

Vid sidan av dess huvudsakliga mål - tillhandahållande av järnvägsinfrastrukturrelaterade tjänster för både persontransport och godstransport - försöker man minska den skadliga inverkan som järnvägstransporter har på miljön. Elektrifierade banavsnitt är enligt företagets ledning ett av de mest miljövänliga transportsätten. 

Deaautom har Estland satt upp ett konkret mål att täcka cirka 14 % av transportens sektorers energianvändning från förnybara källor år 2030. En tredjedel av denna kapacitet är tänkt att täckas av ökade elektriska järnvägstrafikvolymer. Utbyggnad av eldriften kräver också betydande utbyggnad av relevanta kontaktnät.

Designarbete på de första delarna av landets elektrifierade järnväg påbörjades 2020 och relevant implementering kommer att genomföras 2021-2028 som en viktig del av europeiska höghastighetsprojektet Rail Baltica.