EU:s energi- och transportministrar diskuterade eldriven trafik

Transport- och energiministrarna diskuterade tillsammans främjandet av den elektriskt drivna trafiken. Foto: Slovenska regeringen

Informella energi- och transportministermöten under Sloveniens EU-ordförandeskap arrangerades nyligen. Under energiministrarnas sammanträde diskuterades en skärpning av EU:s mål för energieffektivitet och andelen förnybar energi. Temat för transport- och energiministrarnas gemensamma möte samma dag var den eldrivna trafiken.

På basis av det bakgrundsdokument som Slovenien berett diskuterade energiministrarna de förslag till reform av direktivet om förnybar energi (REDII) och direktivet om energieffektivitet (EED) som ingår i kommissionens 55-procentspaket från juli.

Kommissionen har bland annat föreslagit att de mål för energieffektivitet och förnybar energi som behandlas i direktiven ska skärpas för att det mål för minskning av utsläppen med minst 55 procent som uppställts för 2030 ska kunna nås.

Slovenien uppmanade medlemsstaterna att fästa uppmärksamhet vid hur man kan säkerställa att målen uppnås.

Fokus på vätgas

De viktigaste ändringarna i förslaget som gäller förnybara energikällor hänför sig till målen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna och åtgärderna inom transport- och värmesektorn. Genom ändringen beaktas också EU:s nya strategier för havsenergi, sektorsintegration och vätgas samt biodiversitet.

I kommissionens förslag om energieffektivitet finns bestämmelser om nivån på energiförbrukningen inom EU år 2030, om energieffektivitetssatsningar på nationell nivå och om bindande energisparkrav för varje medlemsstat.

Transport- och energiministrarna diskuterade tillsammans även främjandet av den elektriskt drivna trafiken.

Rubriken för energi- och transportministrarnas gemensamma bidrag är ”elektriska färdsätt”, och där diskuterades genomgående utmaningar för energi- och trafiksektorerna när det gäller elektriska färdsätt. Målet är att garantera en hållbar omställning till en integrerad elfordonstrafik. Genom initiativen i det 55-procents-paketet som kommissionen presenterade i juli främjas elektrifieringen av trafiken och därigenom utsläppsminskningarna.

Centrala initiativ med tanke på den elektriskt drivna trafiken är särskilt förslaget till förordning om strängare CO2-gränsvärden för personbilar och paketbilar och om fastställande av ett nytt gränsvärde för 2035, förslaget till förordning om införande av infrastruktur för alternativa bränslen, förslaget till ändring av utsläppshandelsdirektivet (ny utsläppshandel för vägtrafik och byggnader), förslaget till ändring av direktivet om förnybar energi och förslaget till direktiv om byggnaders energiprestanda i december 2021.

Finland ansåg det vara viktigt att man som ett resultat av förhandlingarna om 55 procents-paketet i sin helhet uppnår det klimatmål på minst 55 procent som uppställts för 2030, och att det också kan överskridas.

Det är viktigt att förhandlingarna framskrider i rask takt för att det ska finnas tillräckligt med tid för genomförandet. 55-procents-paketet styr också omställningen till en klimatneutral ekonomi. Omställningen ska genomföras på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som beaktar de aspekter som hänför sig till förebyggandet av förlusten av biologisk mångfald, digitaliseringen samt en rättvis övergång.