Planerade upphandlingar inom finländska persontågstrafiken 2022–2030 på remiss

Avsikten är att köpa tjänster inom nattågstrafiken och den regionala tågtrafiken i Södra Finland. Staten ska också köpa enskilda intercity- och pendolinoturer samt rälsbusstjänster på icke-elektrifierade banavsnitt. Foto: Fleet Care/VR

Finländska regionerna och andra intressegrupper uppmanas att yttra sig om de planerade upphandlingarna inom persontågstrafiken 2022–2030

De berörda kollektivtrafikmyndigheterna, kommunerna och landskapsförbunden samt andra intressegrupper väntas yttra sig i frågan senast den 24 september 2021 kl 16. 

Enligt den riksomfattande trafiksystemplanen köper kommunikationsministeriet persontågtrafiktjänster av VR Group Ab i form av direktupphandling enligt trafikavtalsförordningen. Upphandlingen sker inom ramen för den avtalsfullmakt och de anslag som riksdagen beviljar.

Genom köptrafiken kompletteras den statliga tågoperatören VR:s tjänster. I hela landet och på regional nivå gäller upphandlingarna de banavsnitt och turer som är företagsekonomiskt olönsamma.

I upphandlingsavtalet för 2021 slopades VR Group Ab:s ensamrätt till persontågstrafik. I Finland finns det inte längre några avtalsmässiga eller lagstiftningsmässiga hinder för konkurrens inom persontågstrafiken.

Målen för upphandlingen

1. Inom den regionala tågtrafiken i Södra Finland är målet tjänster som täcker arbetsresor och resor för att uträtta ärenden inom områdena Helsingfors och Tammerfors samt Lahtis–Kouvola- Kotka under olika tider på dygnet.

2. Nattågstrafiken i Lappland siktar till över natten resor mellan Södra och Norra Finland samt ett praktiskt alternativ till personbil och flygplan inom Lapplandsturismen.

3. Målet med rälsbusstrafiken på icke-elektrifierade banavsnitt är att tillhandahålla persontågstrafiktjänster i glesbygden.

4. Målet med andra fjärrtrafikförbindelser är att åstadkomma kompletterande förbindelser på olönsamma banavsnitt.