Finlands kommunikationsministerium vill öka förtroendet för spårburen kollektivtrafik

Cyklister och spårvagnar i Helsingfors. Bild: MBNEWS/Shutterstock.

Situationen inom kollektivtrafiken i Helsingfors har varit mycket svår finansiellt på grund av det kraftigt minskade antalet passagerare och de låga biljettintäkterna till följd av coronapandemin.

Den finländska staten har nu beviljat understöd för ordnandet av den offentliga persontrafiken för 2020 och 2021 såväl i enlighet med det så kallade MBT-avtalet som innehåller ett separat, historiskt stort kollektivtrafikstöd.

Garanterar högklassig service

På detta sätt har man sett till att människorna bland annat kommer till sina arbetsplatser och har tillgång till tjänster i alla skeden av coronapandemin.

- Att återställa förtroendet för kollektivtrafiken, öka antalet användare och garantera en högklassig service utgör nu en viktig uppgift för våra avtalsparter, säger Finlands kommunikationsminister Harakka.

De stora spårtrafikprojekt som ingår i MBT-avtalet, såsom Esbo stadsbana och nästa fas av huvudbanan Böle-Riihimäki, har kommit igång smidigt.

De kommer att utvecklas betydande byggprojekt under de närmaste åren vilket kommer att kräva mycket samarbete mellan parterna även i fortsättningen.

Nya tågdepåer

Projekten förbättrar, enligt minister Harakka, förutsättningarna såväl för bostadsproduktionen och en hållbar samhällsutveckling som för kollektivtrafiken. Det finns dock fortfarande utmaningar när det gäller de regionala åtgärderna, såsom att hitta depåer för närtågstrafiken och rastplatser för den tunga trafiken.

- För att lokaltågstrafiken ska kunna öka tillräckligt måste det hittas en plats för nya depåer, säger minister Harakka.

- I Helsingfors är vi nöjda över att resultaten av dessa avtal har underlättat människornas vardag och fört oss närmare klimatmålen för Helsingforsregionen  och hela Finland. Det är viktigt att stadsregionerna och staten fortsätter sitt ambitiösa arbete för att uppnå målen inom markanvändningen, boendet och trafiken, säger Helsingfors biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki.

- Städerna önskar att staten i framtiden ökar sina finansiella satsningar på investeringar i hållbar tillväxt. Finlands huvudstadsregion har vuxit kraftigt under de senaste åren och därför är det viktigt att den nuvarande regeringens ambitioner i fråga om spårkollektivtrafiken i städerna är högre än tidigare”, fortsätter Sinnemäki.

Avtalet mellan kommunerna i Helsingforsregionen och staten gäller åren 2020–2031, och de praktiska åtgärderna gäller de första fyra åren.