Översynen av ERTMS-systemet förlängs fram till hösten

ERTMS uppgraderas på Ådal- och Botniabanan. Foto: Trafikverket

Översynen av det nya signalsystemet berör övriga järnvägen efter Malmbanan. Den har pågått under det första halvåret 2021 och har förlängts fram till hösten. Entreprenaderna vid Malmbanan fortsätter som planerat, och nedgrävningen av ny fiberkabel längs järnvägen för att täcka framtidens behov av datakapacitet sker också enligt plan. Översynen berör alltså övriga delar av järnvägen.

En lång rad samverkansmöten har skett med branschen framför allt inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. I översynen deltar medarbetare från stora delar av Trafikverket och man hanterar ett antal komplexa parametrar och beroenden.

I botten finns signalställverkens ålder och EU:s krav på att införa ERTMS i järnvägens stomnätverk. En översyn av teknik och metoder för produktionen under entreprenad och inkoppling sker, i syfte att minimera kostnader och behovet av tider i spår. En genomlysning av ERTMS  och övriga investeringsprojekts behov av tider i spår görs också, för att säkerställa att trafiken kommer att flyta på en tillfredsställande nivå medan entreprenaderna pågår. Omfattningen av denna koordinering är betydande.

En annan dimension som påverkar är EU:s krav på övergång till kompositbromsblock på tågen för att minska buller. Detta ska vara infört 2025 och innebär betydande investeringar för tågoperatörerna. Denna typ av bromsblock har sämre bromsverkan, särskilt i vinterförhållanden. En följd är lägre hastigheter för tågtrafiken.

Signalsystemet ERTMS hanterar utmaningen bättre än ATC. I södra Sverige kommer Trafikverket att kunna kompensera detta på olika sätt, men i norra Sverige finns ett behov av att införa ERTMS i ett annat skede av utbyggnaden än tidigare planerat för att hantera detta.Ytterligare en viktig aspekt i översynen är tågoperatörernas förmåga till konvertering av sina fordon.

Sammantaget har alla dessa parametrar bidragit till att Trafikverket har tagit fram olika arbetsscenarier. Vid ERTMS branschdag den presenterades två olika sådana scenarion. En snabbare och en långsammare. Det snabbare scenariot påbörjas 2026 och pågår till 2036. Det andra scenariot börjar samma år, men pågår till 2044, där stomnätverket är klart 2040.

– Den stora skillnaden vad gäller påverkan på trafiken är att trafikavbrott och drift på enkelspår kommer att ske på fler ställen samtidigt i scenario 36 jämfört med 44. Omledningen av trafiken ska fungera i båda, men blir fler i det snabbare scenariot.

Dessa arbetsscenarion kommer nu att bearbetas och under hösten kommer ett jämkat alternativ och därmed slutscenario att presenteras, berättar Christian Löf, som ansvarar för översynen,

Fortsatt dialog med branschen planeras under hösten. Sedan ska arbetet  infogas i Trafikverkets förslag till ny nationell plan 2022 - 2033, som ska presenteras under hösten. Under våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om ny nationell plan. Då blir ERTMS nya tidplan formellt klubbad.