Finland utarbetar en övergripande trafiksäkerhetsstrategi

Spårvagnar framför Helsingfors centralstation. Spårvagnar och bilar framför Helsingfors järnvägsstationen (Foto: Suomen viestintäministeriö/Milkovasa)

Den trafiksäkerhetsstrategi som beretts av Finlands Kommunikationsministerium har sänts på remiss. I Finland finns det ännu ingen gällande trafiksäkerhetsstrategi eller något regeringsbeslut om trafiksäkerhet.

Strategin har utarbetats i brett förvaltningsövergripande samarbete med berörda parter. Den innehåller effektiva metoder som ska förbättra trafiksäkerheten och förebygga trafikolyckor inom alla trafikformer.

Målen för trafiksäkerhetsstrategin styrs av den nollvision som ursprungligen fastställdes för vägtrafiken och som nu utvidgas till att gälla alla trafikformer: väg- och spårtrafik, luftfart samt fritidsbåtstrafik.

Visionen för trafiksäkerhetsstrategin är att alla trafikformer före 2050 ska vara så säkra att ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken.

De strategiska riktlinjerna i utkastet är:

1) Trafiksäkerheten är en gemensam fråga för hela samhället

2) Beslutsfattandet ska grunda sig på information

3) Olika aktörers trafikkompetens måste ökas

4) Attityderna ska förändras i trafiken

5) Trafiksystemet och alla dess komponenter ska vara säkra

6) Den tekniska utvecklingen ska medföra trygghet och

7) Lagstiftningen ska främja trygga färdsätt.

Vid beredningen av trafiksäkerhetsstrategin har man bedrivit ett omfattande samarbete med andra ministerier och myndigheter som påverkar trafiksäkerheten och påverkat deras projekt.

Största delen av de åtgärder som föreslås i strategiutkastet kan genomföras med nuvarande resurser och genom att verksamheten inriktas på bättre sätt. En del av åtgärderna kräver dock ytterligare resurser.

Strategiutkastet är ett resultat av samarbetet mellan närmare hundra experter

Trafiksäkerhetsstrategin har utarbetats i brett samarbete. Strategin bereddes i trafikspecifika arbetsgrupper där sammanlagt 53 olika aktörer över förvaltningsgränserna var representerade. Arbetsgrupperna har dessutom hört tiotals olika aktörer och sakkunniga i och utanför arbetsgruppernas arbete.

Finlands kommunikationsminister Timo Harakka anser det vara viktigt att man för att förbättra trafiksäkerheten har fört fram olika synpunkter och sökt lösningar fördomsfritt.

- Vi har varit oroade över den allt långsammare positiva utvecklingen och vi har strävat efter att finna lösningar på bred front, säger Harakka.

- Transport, trafik och trafiksäkerhet är närvarande i allas vardag på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att alla intresserade också har kunnat delta i beredningen av trafiksäkerhetsstrategin. Vi har fått den bästa expertisen till vårt förfogande, säger Harakka tacksamt.

Målet är att förhindra allvarliga trafikolyckor och dödsfall i trafiken

Bakgrunden till strategin är skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering om trafiksäkerhet, enligt vilken förbättrandet av trafiksäkerheten ska inkluderas då trafiken, transporterna och trafiksystemet utvecklas.

Bakom strategin ligger också EU:s nollscenario. Det går ut på att senast 2050 nå en situation där ingen dör i vägtrafiken i EU-länderna. Målet är också att antalet skadade i trafiken ska halveras från 2020 års nivå fram till 2030.

I Finland har det riksomfattande säkerhetsarbetet inom vägtrafiken styrts genom säkerhetsplaner för vägtrafiken och statsrådets principbeslut. De tidigare planerna och principbesluten är från 1993, 1997, 2001, 2006, 2012 och 2016.

I Finland finns det ingen gällande trafiksäkerhetsstrategi eller något statsråds (regeringens) principbeslut om trafiksäkerhet.