CER varnar för intressekonflikt mellan Hyperloop och traditionell järnväg

Hyperloop-projekt har utvecklats i olika delar av världen under de senaste tio åren. Det gäller att skapa gemensamma regler och standarder. Credits: Hyperloop Week, Sicnova

Hyperloop-tekniken som möjliggör körhastigheter på 1200 kilometer i timmen, har enorm potential, men den kan också skapa en möjlig konflikt för järnvägssektorn.

Sällskapet för europeiska järnvägs- och infrastrukturföretag (CER) varnade i ett nyligen publicerat ett positionspapper i vilket CER varnar för "ytterligare kannibalisering av landbaserade transportsätt", med hänvisning till vägtransportens dominerande roll jämfört med järnvägstransporter. 

I positionspappret presenterade CER sina första noggranna slutsatser om den aktuella utvecklingen i Europa.

- För närvarande är flera institutionella och företagsbundna intressenter inom den europeiska järnvägssektorn direkt eller indirekt involverade i pågående hyperloopaktiviteter. Det är dags att CER tar en närmare titt på ämnet och beskriver organisationens grundläggande hyperloopposition", står det i pappret.

Det finns områden, säger EU-organet, som präglas av potentiell konflikt när det gäller tilldelning av medel för järnvägsindustrin. Andra konfliktområden är illojal konkurrens och konkurrens med andra höghastighetsprojekt eller om åtkomst till järnvägssträckor.

Det var i stort sett det samma som hände med järnvägstransporter när vägtrafiken expanderade under andra hälften av 1900-talet.  Hyperloop förväntas dock inte förhindra de nuvarande traditionella järnvägarnas utveckling, antar CER.  Däremot räknar man med att traditionell rälstrafik och hyperloop kommer att komplettera varandra eftersom de har flera gemensamma egenskaper.

 Störande teknologi

Hyperloop-kapslarna färdas i ett förseglat rör med hjälp av lågt lufttryck. Kapslar rör sig nästan fria från luftmotstånd eller friktion. De som transporterar passagerare drivs framåt svävande med hjälp av elektromagnetiska enheter.

Detta möjliggör körning med hastigheter upp till 1200 kilometer i timmen. För närvarande går det snabbaste "svävande" tåget med en hastighet på 431 kilometer i timmen (Shanghai Transrapid).

Förutom den höga hastigheten förväntas hyperloop-tekniken också bli mer energieffektiv än den som finns i befintlig rullande materiel för höghastighetståg. Hyperlooptekniken säkerställer därmed ökad CO2-neutralitet.

Hyperloop är inte enbart skräddarsydd för persontrafik. Det finns också projekt som omfattar godstrafik, till exempel ett pilotprojekt mellan Rotterdam och Amsterdam för transport av frukt, grönsaker och blommor.

Tillgång till finansiella medel

CER är bland annat bekymrad över tillgången till medel för järnvägsindustrin nu när en ny aktör dyker upp på marknaden. Vid Europeiska kommissionen har en intern arbetsgrupp grundats för undersökning av hyperloopteknikens potential. Undersökningen omfattar flera generaldirektorat.

 - Dessa aktiviteter får inte ha en negativ inverkan när det gäller resursfördelning för pågående regleringsprojekt inom europeiska järnvägssektorn, anser CER.

- Hyperloop-projekt är i regel baserade på privat finansiering, vilket liknar järnvägarnas situation på 1800-talet. Så snart offentligt stöd anses nödvändigt kräver CER en tydlig åtskillnad av medel för att undvika att finansiella medel avsedda för järnvägssektorn används för att stödja förslag från hyperloop-projekt, skriver organisationen i positionspapperet.

Shift2Rail

Ett europeiskt institut som är involverat i hyperloopaktiviteter är Shift2Rail, som är ett offentlig-privat partnerskap. Organisationer som dessa har inrättats för att arbeta för och samarbeta med järnvägssektorn. För CER är det viktigt att dessa institutioners verksamhet "inte står i strid med deras ursprungliga mandat för den traditionella järnvägsindustrin. Dessutom ska tilldelning av ytterligare medel till sådana organisationer inte försvåras".

Så är ännu inte fallet, förklarar Shift2Rail. Verksamheten i de företag som är relaterade till hyperloopprojekt sker utan att Shift2Rail avviker från dess huvudsakliga fokus på det gemensamma europeiska järnvägsområdet (SERA). Konkurrensutvecklingsprojekt för hyperloop bygger för närvarande enbart på privat finansiering, påpekar Shift2Rail.

- En särskild liten samordnings- och stödåtgärd (0,25 miljoner euro) tilldelades 2020 när det gällde att lägga grunden för en säkerhets- och driftskompatibel ram för nya och icke-traditionella transportmedel, men detta var inom ramen för driftskompatibilitet med den traditionella järnvägsindustrin, förklarade Shift2Rail nyligen.

Strikt säkerhet

Därmed pågår installationen av ett driftskompatibelt ramverk. Och detta är viktigt, säger CER. Järnvägarna uppfyller mycket strikta säkerhetskrav. Europeiska kommissionen meddelade nyligen att det är dags att bedöma behovet av regleringsåtgärder när det gäller att säkerställa säkerheten för nya aktörer och ny teknik, såsom Hyperloop. Och det ska ske helst redan under 2021.

Det är dock viktigt att se till att det finns lika villkor när nya innovativa parter kommer in på marknaden, anser CER.

- Vi kräver detta eftersom kollektivtrafikens säkerhetsrekord inte får försämras genom enklare marknadstillträde till ett nytt tekniskt koncept - särskilt när man delvis delar en gemensam infrastruktur, understryker CER.

Interoperabilitets- och säkerhetsfrågor bör hanteras på lämpligt sätt, anser Shift2Rail.

- På detta sätt kan båda transportmedlen förse EU-medborgare och företag sömlösa och effektiva transporttjänster i linje med EU: s politik.