Gomeros partner skriver flerårigt ramavtal med Deutsche Bahn

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att den säkerställer att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri.SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem. Foto: Gomero Group AB/SIPP

Det tyska järnvägsnätet är 7 900 kilometer långt och har sammanlagt 1 775 transformatorstationer

Gomero Group AB (publ.) har genom sin tyska partner Karberg & Hennemann tecknat ett 3-årigt ramavtal med Deutsche Bahn Energie GmbH. Ramavtalet avser leverans av SIPP kontrollutrustning till Deutsche Bahns transformatorstationer. SIPP är Gomeros egenutvecklade, uppkopplade teknologi för prediktivt underhåll och miljösäker hantering av oljeläckage från transformatorer. Genom ramavtalet med Deutsche Bahn Energie tar svenska Gomero ytterligare ett avgörande steg in på den stora och mycket krävande tyska marknaden.

Deutsche Bahn Energie är ett helägt dotterbolag till Deutsche Bahn och levererar el till det 7 900 kilometer långa tyska järnvägsnätet som totalt omfattar 1 775 transformatorstationer.

– Ramavtalet med Deutsche Bahn Energie bekräftar att vår strategi för internationell tillväxt fungerar väl. Strategin bygger på tre inledande steg som vi vet leder till större volymer och där tecknandet av ramavtal är det tredje steget. I praktiken kan det skilja sig en del åt i olika länder men i stora drag är detta de steg vi tar för en bredare etablering i fler länder. Vi har också lärt oss hur viktigt det är att arbeta med en driven och kunnig lokal partner, kommenterar Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

Den tyska marknaden står, precis som övriga världen, inför omfattande investeringar i smarta elnät som gör det möjligt att klara en ökad elektrifiering. SIPP är en naturlig del av den omställningen som också möter kraven på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. 

– Med SIPP följer bättre möjligheter för kunden att digitalisera sina underhållsprocesser samtidigt som man möter allt hårdare miljökrav. Avtalet visar att Deutsche Bahn känner sig redo att ta till sig de mervärden som Gomero och SIPP erbjuder, säger Michael Cornelius, försäljningschef på Karberg & Hennemann, Gomeros partner och återförsäljare på den tyska marknaden.

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag,

Gomero Nordic AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd.

Deutsche Bahn Energie är ett helägt dotterbolag till Deutsche Bahn och erbjuder leverans av dragström (16,7 Hz), el (50 Hz), gas och diesel till i huvudsak kunder inom järnvägs- och industrinäringen på den tyska marknaden. Den enskilt största kunden är den tyska järnvägen som med sin infrastruktur garanterar energiförsörjningen för tågoperatörer, såväl som järnvägsstationer och järnvägssystem i hela Tyskland.