Rökventilationssystemets funktion testas i Helsingfors västmetro

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. De första rökgasfläktarna installerades i Stensvik på hösten 2019. Installationerna färdigställdes i juli 2020. Foto: Västmetro Oy, kredit: M. Wirman.

I västmetroprojektets andra fas från Mattby till Stensvik byggdes en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och en underjordisk metrodepå.  Liksom i den första fasen förblir banavsnitten, stationerna, depån och metrosystemet i Länsimetro Oy:s ägo. När projektet avslutas ansvarar Länsimetro Oy för en infrastruktur på cirka 2,5 miljarder euro. 

Nu testas olika tekniska funktioner. Avsikten är att säkerställa att rökventilationssystemet fungerar som planerat i alla förhållanden och situationer. Efter testningen av rökventilationssystemets komponenter testas hela systemets funktion och till sist testas rökevakueringen som en del av metrostationen och banlinjen.

Systemtesterna garanterar att de 52 olika tekniska system som installerats i västmetron fungerar planenligt och säkert under alla omständigheter.

Systemtesterna inleds med punkttester och sedan går man vidare till testning av allt större helheter, till exempel funktioner och system, stationer, mellan stationer och hela metroinfrastrukturen. Funktionstesterna görs för att säkerställa att alla system som installerats fungerar som planerat.

Punkttestningen av rökventilationssystemet görs för att säkerställa att alla anslutna enheter har installerats på rätt sätt, t.ex. spjäll, luckor, fläktar och frekvensomformare. Syftet med punkttestningen är att hitta eventuella anslutningsfel och funktionsfel i enskilda enheter före funktionstestningen i följande skede. Vid funktionstestningen av rökventilationssystemet är målet att säkerställa att det avsedda rökevakueringsblocket aktiveras och att de anslutna enheterna fungerar som planerat, t.ex. att spjäll och luckor för rökevakuering är i rätt läge och att rökgasfläktar blåser åt rätt håll.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. De första rökgasfläktarna installerades i Stensvik på hösten 2019. Installationerna färdigställdes i juli 2020.

Dessa fläktar är mindre än de massiva rökgasfläktarna på banlinjen. Funktionstestning av de större fläktarna görs senare när arbetet med stationerna och banlinjerna har kommit längre.

Nu testas brandlarmet på metrostationen i Stensvik. I testerna utlöses brandlarmet med en lång stav. Brandlarmets styrning testas för att säkerställa att rökevakueringen börjar automatiskt när brandlarmet utlöses i utrymmet.

Förbipasserande kan märka av funktionstestningen av rökgasfläktarna genom att rökevakueringsluckorna på metrostationernas fasad öppnas och surr från fläktarna hörs. Västmetrons tekniska ledning informerar om störningar som orsakas i stationens omgivning på västmetrons webbplats.

De framtida metroresenärerna kan följa hur installationen av rökgasfläktar framskrider på västmetrons byggsidor, där man med hjälp av grafik kan följa hur ett antal utvalda bygg- och installationsarbeten samt hur testningen fortskrider.