Tyskland vill sänka spåråtkomstavgifter

Järnvägsorganisationen ERFA välkomnar Europeiska kommissionens förslag att utse 2021 till Europeiska året för järnväg. ERFA anser att ett europeiskt järnvägsår bör fungera som en möjlighet att slutligen leverera en rättslig ram som tillgodoser behoven för järnvägstransporter.

Tyskland har föreslagit att avgifterna för spåråtkomst sänks avsevärt till slutet av 2021.

Intressant är att Tyskland kan tänka sig att avgifterna upphävs helt så småningom. Från den nuvarande minskningen med 50 procent vill man fortsätta till en minskning med 98 procent.

Anledningen till detta drastiska förslag är den pågående pandemin, som har orsakat betydande förluster för järnvägstransporterna.

Europeiska kommissionen godkände och uppmuntrade avgiftsminskning för banåtkomst under förra året för alla EU:s medlemsstater.

Kommissionen överväger nu att förlänga denna lagliga möjlighet fram till slutet av detta år, eftersom industrin fortfarande behöver stöd. Tyskland är ett av de första som har svarat på denna möjlighet genom att föreslå en förlängning till slutet av 2021.

Bästa sättet att stödja

ERFA, European Rail Freight Association, meddelade nyligen att organisationen stöder förslaget. Sådana åtgärder är fortfarande det bästa sättet att stödja järnvägsfraktindustrin under Covid-19-pandemin på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt, anser organisationen.

- Den tyska regeringens beslut att tillåta minskning av banavgifter fram till slutet av 2021 visar vikten av att utvidga stödet. Vi uppmanar därför Europeiska kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att förlänga förordningen, ERFA: s sekreterare, Conor Feighan.

Dubbelsubventionering

ERFA varnade emellertid också kraftigt för att försiktighet behövs för att säkerställa att det föreslagna direkta stödet till det sittande holdingbolaget inte leder till dubbelsubventionering eller andra liknande aktiviteter.

ERFA stöder Deutsche Bahn, DB, Tysklands dominerande aktör i branschen och dess subventioner. I maj förra året bildade den tyska regeringen, Deutsche Bahn och en järnvägsförening ”Alliansen för vår järnväg”, som ger allmänt stöd för industrin, men som även tilldelar omfattande stöd åt DB.

Deutsche Bahn drabbades hårt av coronakrisen 2020. Försäljningen minskade med 10,2 procent från 44,3 miljarder euro (2019) till 39,9 miljarder euro. Medan DB:s justerade EBIT 2019 fortfarande var 1,837 miljarder euro var siffran minus 2,903 miljarder år 2020. DB Cargo drabbades av dubbelt så höga förluster. Med en ökning med 136 procent sjönk siffrorna till minus 728 miljoner euro, jämfört med 308 miljoner euro 2019.

Europeiska kommissionen måste därför fortsätta att vara vaksamma när det gäller att garantera att tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa att nationellt stöd för modernisering av järnvägssystemet, som föreslagits i Tyskland.

När stöd beviljas till ett holdingföretag är det avgörande för marknadens förtroende att det finns kontroller på hur pengarna används och garanti att eventuellt stöd inte undergräver konkurrensen. Det är också viktigt att minskningar av spåråtkomstavgifter inte resulterar i minskning av underhåll eller investeringar i viktiga infrastrukturarbeten, säger ERFA.

Andra medlemsstater

Tysklands förslag är inte unikt. Liknande åtgärder har observerats i ett betydande antal medlemsstater sedan införandet av den europeiska förordningen om åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad.

ERFA anser att det starka utnyttjandet av bestämmelserna i denna förordning av medlemsstaterna, nämligen möjligheten att minska avgiften för banåtkomst och öka det branschövergripande stödet för dessa åtgärder, visar tydligt att direkt stöd och re-kapitalisering av enskilda järnvägstransportföretag inte längre ses som ett livskraftigt sätt att stödja och främja järnvägstransporter.

- Vi stöder starkt den väg den tyska regeringen har beslutat att gå för att stödja hela järnvägssektorn. Detta är ett viktigt steg och måste ligga till grund för alla framtida stödåtgärder. Det skickar en positiv signal till alla privata och oberoende operatörer om att stödåtgärder kommer att vara rättvisa och lika tillgängliga för samtliga godsoperatörer inom järnvägsbranschen, säger ERFA:s ordförande Dirk Stahl.