Trafikverket analyserar införandet av ERTMS

ERTMS uppgraderas på Ådal- och Botniabanan. Foto: Trafikverket

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringsuppdraget till Trafikverket om att analysera införandet av signalsystemet ERTMS.

– Vi har under lång tid drivit att övergången till ERTMS ska senareläggas och staten ska ta alla kostnader för investeringar, uppdateringar och risker för ERTMS ombordutrustning, säger Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Om staten tar alla kostnader för ERTMS ombordutrustning kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader minska med 4,8 miljarder kronor. Om staten även finansierar alla uppdateringar och kostnader för att hantera risker blir besparingen 13 miljarder kronor.

Konsultföretaget Ramboll har analyserat de risker och konsekvenser som kommer att påverka branschen och resenärerna i samband med införandet av ERTMS. Enligt rapporten riskerar 10 miljarder av kostnaderna att föras vidare till resenärerna och godstransportköparna genom högre biljettpriser stigande kostnader för att transportera gods på järnvägen, med minskat tågresande och fler transporter och resor på väg i stället för järnväg som följd. Överflyttningen vid införandet av det nya signalsystemet förväntas enligt Rambolls analyser öka klimatutsläppen med drygt 300 000 ton koldioxidekvivalenter till 2035.

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen fått indikationer om att kostnaderna för att införa signalsystemet ERTMS kommer att öka och att införandet kommer försenas. Trafikverket ska bland annat analysera vilka kostnadsreducerande insatser som kan genomföras och konsekvenser av senareläggning och tidigareläggning av införandet samt beskriva vilka alternativ som finns till att införa ERTMS. Uppdraget ska genomföras i dialog med branschaktörerna och slutredovisas senast den 30 september.