Nya digitala automatiska kopplingar, lösning på kopplingsautomation

Dellner DAC-kopplingen under tester i Tyskland. Foto: Dellner

Dellners digitala automatiska kopplingar kommer, enligt tillverkaren, att öka produktiviteten och konkurrenskraften för järnvägstransporter samt bidra till att uppnå europeiska hållbarhetsmål.

Ny kopplingsautomation är även ett av målen för europeiska Shift2Rail-programmet

Fokus på godstransporter

Under denna extraordinära coronatid, 2021, när säkerhet är särskilt viktigt, firar vi Europeiska järnvägsåret som syftar till att främja järnvägar som ett säkert, hållbart och intelligent transportsätt. Detta initiativ är en del av Europeiska unionens (EU) ansträngningar enligt European Green Deal, en plan för att göra ekonomin mer hållbar genom att minska koldioxidutsläppen med 90 procent fram till 2050.

Ett av huvudmålen för planen är att utveckla grönare transportsätt, eftersom transportsektorn för närvarande ansvarar för cirka 25 procent av växthusgasutsläppen i EU.

Forskning visar att järnvägssektorn svarar för mindre än en procent av transportrelaterade växthusgasutsläpp i EU. Detta gör järnväg till en av de mest hållbara formerna för passagerar- och godstrafik.

Trots uppenbara fördelar med järnväg i förhållande till andra transportsätt bör det konstateras att endast cirka sju procent av passagerarna i Europa reser med järnväg i Europa. När det gäller järnvägstransporter minskar deras andel av den totala transporten fortfarande och uppgår för närvarande till cirka 10 procent av den totala volymen transporterade laster.

Europeiska järnvägsåret kommer att stimulera till att öka branschens andel av både persontransporter och godstransporter, som under många år inte har varit föremål för tillräckliga investeringar.

Som en del av European Green Deal inrättade EU 2014 ett offentlig-juridiskt partnerskap - Shift2Rail - för att utforma, samordna och genomföra forsknings- och innovationsaktiviteter i relation till passagerar- och godstrafik, trafikledningssystem och järnvägsinfrastruktur.

Ett av målen för konsortiet är att sänka livscykelkostnaderna för järnvägstransporter i syfte att öka dess konkurrenskraft med vägtransporter, att fördubbla mängden rullande materiel och öka dess tillförlitlighet och punktlighet. En av de aktiviteter som genomförs är standardisering och digitalisering av kopplingar i godstrafik.

Tidigare har i Europa skruvkopplingar använts på godsvagnar, som kräver manuell anslutning och frånkoppling för varje manövrering av koppling och frikoppling av vagnarna.

Detta är en extremt farlig uppgift för järnvägsanställda. Oavsett väderförhållanden, måste arbetaren gå under buffertarna, in i högriskområdet mellan vagnarna.

Därifrån är krok- och slingbulten hakad och åtdragen, liksom att bromsledningarna ansluts manuellt. Efter avslutad operation måste arbetet sedan flyttas från området mellan vagnarna till banan och arbetaren tvingas utsätta sig för ytterligare en risk.

Implementeringen av nya, helautomatiserade kopplingar planeras för närvarande i flera steg:

Nivå 1 - enkel mekanisk anslutning, liknar funktionaliteten hos de som används på andra marknader

Nivå 2 - automatisk anslutning av bromsledningen

Nivå 3 - automatisk anslutning av el

Nivå 4 - automatisk digital anslutning

Nivå 5 - helautomatisk koppling som kan utlösas på distans.

Programmet Shift2Rail förutsätter installation av cirka en miljon automatiska kopplingar mellan åren 2025-2029 på nya och gamla godsvagnar.

Företaget Dellner är i egenskap av deltagare i Shift2Rail-programmet, också ett av de fyra företag som blev inbjudna att designa och leverera nya digitala automatiska kopplare (DAC).

Efter omfattande tester på den första generationen av DAC-kopplingen flyttade Dellner till andra generationen med modifierad dragväxel och optimerad vikt.

Dellners lösning baseras på ett spärrkopplingshuvud, där tillförlitlighet, säkerhet och hållbarhet har testats på persontåg i flera extrema miljöer. Det ger möjlighet att ansluta järnvägsvagnar i snäva kurvor och i olika höjder, utan att man behöver ingripa manuellt. Kopplingarna är dessutom enkla att underhålla.