Samhällsekonomisk effektbedömning för Inlandsbanan visar på stor lönsamhet i projekt Inlandslänken

En upprustning av Inlandsbanan, genom projekt Inlandslänken, beräknas ge positivt samhällsekonomiskt nettonuvärde. Foto: Schwedentipps

Det just nu är en stor efterfrågan på järnvägskapacitet, en utvecklad Inlandsbana kan avhjälpa eller begränsa brister i det norrländska järnvägssystemet, skriver Inlandsbanan AB i ett pressmeddelande.

Utredningen om samhällsekonomisk effekt som i dagarna har lämnats över till Regeringen visar på stor lönsamhet för en upprustad Inlandsbana.

Inlandsbanan AB har låtit ta fram en samhällsekonomisk effektbedömning avseende Inlandsbanan och projektet Inlandslänken. Utredningen undersöker Inlandsbanans funktion i det svenska transportsystemet i dess helhet. Den visar att en rustning av Inlandsbanan, genom projekt Inlandslänken, beräknas ge positivt samhällsekonomiskt nettonuvärde och kan i väsentlig utsträckning avhjälpa eller begränsa brister i det norrländska järnvägssystemet.

För ett järnvägsprojekt har den en mycket hög nettonuvärdeskvot. En investeringskostnad på mellan 8–8,7 miljarder bedöms ge en nettonuvärdeskvot på mellan 2,2 – 3,4. Projektet planeras att lånefinansieras, bland annat genom Europeiska Investeringsbanken.
Trafikverket har i regeringsuppdrag att utreda ett antal brister i det svenska transportsystemet. I detta uppdrag ska även Inlandsbanans framtida funktion som del i transportsystemet undersökas. Den samhällsekonomiska effektbedömningen som Inlandsbanan AB låtit ta fram är avsedd att vara en fördjupning och ett komplement till den utredning som Trafikverket genomför. Inlandsbanan AB förvaltar järnvägen mellan Mora och Gällivare och har därmed ett direkt intresse av den funktion som järnvägen kan ha i ett framtida svenskt transportsystem.

Projekt Inlandslänken samhällsekonomiska lönsamhet skiljer sig jämfört med andra järnvägsinvesteringar främst genom att:

Investeringen är blygsam i förhållande till storleken. Det kapacitetstillskott en upprustad Inlandsbana ger är lika mycket som en nybyggd bana skulle ge men till väsentligt lägre pris.

Banan går att rusta på kort tid. Inlandsbanan är en fungerande anläggning idag, om än i för dåligt skick, inga tillstånd krävs som riskerar att förlänga byggtiden och nuvarande bana kommer att nyttjas som byggspår under rustningen. Banan planeras att öppna för trafik redan 2026.

 Det just nu är en stor efterfrågan på järnvägskapacitet. Kapacitetsbristen i det svenska järnvägssystemet tillsammans med den stora efterfrågan på godstransporter innebär att Inlandsbanan snabbt kommer att få många kunder.

- Summan av nyttorna som presenteras i utredningen validerar argumenten för en rustad Inlandsbana. Att investeringen i Inlandsbanan dessutom finansieras med lånade medel gör att den inte riskerar att tränga ut andra prioriterade investeringar. Nu är en utveckling av Inlandsbanan dessutom med i övervägande för nationell plan, vilket Infrastrukturminister Tomas Eneroth bekräftade på presskonferensen nyligen.

- Det är ett mycket positivt besked säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

Inlandsbanan AB ser nu fram emot en dialog med Regeringskansliet om möjligheterna att realisera en rustning av Inlandsbanan – projekt Inlandslänken.