Transeuropeiska TENT-T-nätverket behöver fler intermodala godstransporter

Helsingborgs hamn. Container lastas på godsvagn. Foto: Kone Cranes

- Järnvägsinfrastruktur måste anpassas till den intermodala trafikens behov, och översynen av TEN-T-förordningen är det perfekta ögonblicket för en sådan förändring, meddelar UIRR.

UIRR, förkortning för "Union internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route" (eller: International Union of combined Road-Rail transport companies) är en europeisk organisation som främjar intermodal transport. Det grundades 1970 och firade sitt 40-årsjubileum vid en konferens i Bryssel. 

UIRR:s ståndpunkt triktade sig till EU-lagstiftarna. Enligt intressegruppen är det nuvarande TEN-T-nätet föråldrat på många sätt, utan att ta hänsyn till den stora roll som intermodal trafik spelar idag.

Intermodal järnväg utgör hälften av de europeiska järnvägstransporterna, vilket bekräftades i en UIC-UIRR-studie om kombinerad transport.

Det intermodala produktionssystemet för järnvägstransporter har nästan fördubblat sin andel under de senaste decennierna. Detta fenomen gick till stor del obemärkt förbi, eftersom godstrafiken på järnväg och dess marknadsandel stagnerade på grund av den minskande konventionella trafiken, hävdar UIRR.

För att utöka kapaciteten för intermodal trafik krävs det flera ändringar när TEN-T-riktlinjerna nu revideras. Detta är planerat till oktober i år, och Europeiska kommissionen håller för närvarande på att utveckla sitt revisionsutkast. Intresserade ”players” och tågoperatörer uppmuntras att svara på det offentliga samrådet.

TEN-T tekniska parametrar

För att bättre kunna tillgodose behoven hos järnvägstransporter måste de tekniska parametrarna för järnvägslinjer i TEN-T-förordningen uppdateras, säger UIRR.

Dessa parametrar definierar standarderna för de linjer som ingår i TEN-T-nätverket men uppfyller inte alltid behoven inom den intermodala sektorn. Till exempel bör passage av intermodala tåg som transporterar 4 meter höga och 2,60 meter breda och kranbara kylvagnar tillåtas.

- Profilmätningen och lastmätarberäkningen för tågets maximala bredd och höjd som kan passera kan vara flera decennier gamla, förklarar företaget.

- I vissa fall inträffade det faktiska kodifieringar långt innan 2,60 meter breda och 4 meter höga (kylda) släpvagnar fick cirkulera på europeiska vägar.

Enligt UIRR kan detta leda till olyckliga situationer. I flera fall förnekar järnvägens infrastrukturförvaltare till och med applikationer för tåglägen för operatörer för intermodala tåg, bara för att linjekodifieringen inte nominellt tillåter cirkulation av vanliga intermodala vagnar lastade med denna typ av släp.

Parametrarna för lastning av TEN-T bör uppdateras, men infrastrukturförvaltare bör också ha mandat att regelbundet bekräfta den befintliga kodifieringen baserat på empiriska mätningar. Frekvensen av en sådan övning bör inte vara längre än vart tionde år.

Godstransporter

Det bör finnas ett nätverk av godstransporterade järnvägslinjer. Medan det finns flera järnvägslinjer där tågvägar endast är tillgängliga för persontåg, finns det ingen kategori som anger de järnvägslinjer som tillgodoser godståg.

- Detta är inte exklusivt utan prioriterat, förklarar UIRR.

- En godstrafikföredragande järnvägsbeteckning bör skapas. Denna beteckning ska ange att mer än 50 procent av järnvägslinjerna tilldelas godståg.

En viktig orsak för upprättandet av ett dedikerat godsnätverk är att godståg fungerar med lägre hastighet än persontåg.

Topphastigheten för ett godståg i allmänhet kommer inte att överstiga 120 kilometer i timmen. Dubbla linjer har dock en hastighetsparameter på 160 km/h. Godstransporterade linjer bör ha en hastighetsparameter på 120 km/h, anser  UIRR.

Core Network Corridor-terminal

För att bli en del av EU:s kärnnätverk måste intermodala terminaler för närvarande ha ”en årlig godsvolym som inte är större än 800 000 ton. Detta är dock svårt att mäta eftersom lastvolymen inte övervakas och registreras av terminaler. Deras enhet för prestandamätning är antalet enheter som omlastas, vilket ligger på 40 000 för en CNC-terminal, säger UIRR.

Dessutom vill intressegruppen se till att TEN-T-riktlinjerna också kräver innovativ utrustning i en terminal. För närvarande måste de utrustas med kranar och andra enheter för att flyttning av gods. Detta bör utvidgas till att omfatta fotograferingar med optisk karaktärigenkänning (OCR).

- Detta är särskilt viktigt att nämna i den reviderade förordningen, eftersom bara på detta sätt kommer sådana investeringar att beviljas ekonomiskt stöd från CEF:s transportprogram.

Om TEN-T-nätverket

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett europeiskt nätverk av järnvägslinjer, vägar, inre vattenvägar, sjöfartsvägar, hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler. Kärnnätverket innehåller de viktigaste anslutningarna, som länkar de viktigaste järnvägsnaven och som ska vara klara 2030.

TEN-T-förordningen definierar nationella och EU-investeringar och riktad finansiering inom Connecting Europe Facility och andra relevanta EU-system.